Sexuality Education Courses

เพศวิถีศึกษาออนไลน์ จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างโครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ โดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กับ แอปพลิเคชันด้านการศึกษา “StartDee” เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาให้กับผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของStartDee โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเผยแพร่เนื้อหาเพศวิถีศึกษาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ทางโครงการเลิฟแคร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ที่เป็นรากฐานของการมีสุขภาวะที่ดีของวัยรุ่น ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าวิชาการ จึงได้นำเนื้อหาเพศวิถีศึกษามาจัดทำเป็นบทเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ www.lovecarestation.com