“ทำให้สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญระดับโลก”

“ทำให้สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญระดับโลก”

(Make mental health & well-being for all a global priority)

เพราะสุขภาพจิตเป็นเรื่องของทุกคน

#World Mental Health Day 2022

#วันสุขภาพจิตโลก 2022 (10 ตุลาคม)

 

ในขณะที่การระบาดใหญ่รุกรามเรื่อยๆ และยังไม่ทีท่าว่าจะสิ้นสุด และยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเรา การที่ได้มีการจัดตั้ง “วันสุขภาพจิตโลก 2022” (10 ตุลาคม) จะเป็นโอกาสให้เราได้จุดประกายความพยายามในการปกป้องและฟื้นตัวสุขภาพทางจิตใจของเราให้ดีขึ้น

ในหลายแง่มุมในด้านสุขภาพจิตของผู้คนได้รับผลกระทบอย่างมากมาย และสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นในปี 2019 มีผู้คนจำนวนโดยประมาณ 1 ใน 8 จากทั่วโลกมีสุขภาพทางจิตที่ย่ำแย่ และในขณะเดียวกัน สวัสดิการ ทักษะ และเงินทุนที่มีอยู่สำหรับการดูแลรักษาสุขภาพทางด้านจิตใจก็ขาดแคลน และต่ำกว่าที่จำเป็นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้สร้างวิกฤตในด้านสุขภาพจิตซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก ก่อให้เกิดความเครียดทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว และบ่อนทำลายสุขภาพจิตของคนนับล้าน จากการประเมินพบว่าจำนวนของประชากรที่มีความวิตกกังวลและเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มจำนวนขึ้นมากกว่า 25% ในขณะเดียวกัน สวัสดิการทางด้านสุขภาพจิตได้หยุดชะงักลงอย่างกระทันหัน และช่องโหว่ในด้านการรักษาและดูแลด้านสุขภาพจิตก็มีมากขึ้น

ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ ความรุนแรง และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าเพื่อไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และในปี 2021 ผู้คนจำนวนมากกว่า 84 ล้านคนทั่วโลกจำเป็นที่จะต้องพลัดพลาดจากถิ่นที่อยู่อาศัย เราต้องให้ความสำคัญและความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต ทั้งในฐานะบุคคล ชุมชน และรัฐบาล การมีส่วนร่วม และการลงทุนที่มากขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน  เราต้องเสริมสร้างการดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพจิตแบบองค์รวมทุกมิติผ่านเครือข่ายชุมชน รวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง

การตีตราและการเลือกปฏิบัติยังคงเป็นกำแพงต่อการรวมตัวทางสังคมและการเข้าถึงการดูแลที่เหมาะสม  แต่สิ่งสำคัญเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต และวันสุขภาพจิตโลกเป็นโอกาสที่ดีที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำสิ่งนี้   เราจินตนาการถึงโลกที่ให้คุณค่ากับสุขภาพจิต มีการส่งเสริม และการคุ้มครอง  ทุกคนมีโอกาสที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีและมีสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน และทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตที่ต้องการได้

องค์การอนามัยโลก (WHO) จะทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อเปิดตัวแคมเปญในหัวข้อ “ทำให้สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญระดับโลก” (Make mental health & well-being for all a global priority)  ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต ผู้ขับเคลื่อนระดับนโยบาย รัฐบาล นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่จะมารวมตัวกันเพื่อรับรู้ความก้าวหน้าในด้านนี้และเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่าสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคนจะเป็นความสำคัญระดับโลก

สุขภาพจิตที่ดี เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรง

ผู้แปล: นางสาวชุติมณฑน์  ณ ตะกั่วทุ่ง

ที่มา : https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2022