Undo Life

ถ้าท้องไม่พร้อม สิ่งที่ต้องคิดและทางเลือกมีอะไรบ้าง ลองมาดูกัน
ผลงานจาก T.H.F Team คลิปวีดีโอส่วนหนึ่งจากการประกวด “Lovecare Young Creative Contest 2018”