เลิฟแคร์ ร่วมกับ รร.ปัญญาวรคุณ อบรมเรื่องสุขภาวะวัยรุ่น เพื่อเสริมศักยภาพนักเรียน YC (Youth Counselor) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2562 โครงการเลิฟแคร์ ร่วมกับโรงเรียนปัญญาวรคุณ จัดอบรมเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) เพื่อให้การปรึกษาเรื่องสุขภาวะวัยรุ่น รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ โดยมีการทบทวนทักษะพื้นฐานในการให้การปรึกษา และเรียนรู้ปัญหาของวัยรุ่น อาทิ การรังแกกัน เพศศึกษา และสุขภาพจิต เพื่อให้แกนนำ YC สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆ เบื้องต้น ช่วยป้องกันและลดระดับความรุนแรงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 6 โรงเรียน ได้แก่ ราชวินิตบางแคปานขำ วัดราชโอรส มัธยมวัดหนองแขม นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล บางปะกอกวิทยาคม และปัญญาวรคุณ มีนักเรียนเข้าร่วม 35 คน คุณครู 7 คน บรรยากาศการอบรมทั้งสนุกสนาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซึ่งกันและกัน ^^ พี่เลิฟแคร์นำภาพมาฝากกันจ้า