Lovecare ร่วมกับสำนักอนามัย กทม. ศึกษาดูงานบริการสุขภาพจิตวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โครงการเลิฟแคร์ (Lovecare) ร่วมกับ สำนักอนามัย กทม. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานบริการสุขภาพจิตวัยรุ่นของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลินิก Bangkok teen care และคลินิกสุขภาพจิตของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๑๕ แห่ง เจ้าหน้าที่จากกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กทม. และเจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาห้องแชทเลิฟแคร์ รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน โดยการรับการต้อนรับเป็นอย่างดี ได้รับฟังความเป็นมาของสถาบันฯ ระบบการบริการของคลินิก การทำงานของสายด่วนสุขภาพจิต 1323 และเยี่ยมชมคลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ซึ่งมีบรรยากาศสวยงาม แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน รู้สึกอบอุ่นเมื่อเข้ามารับบริการ นอกจากผู้เข้าร่วมจะได้รับรู้ระบบบริการ การพูดคุยกับผู้ปกครองแล้ว ยังสร้างความมั่นใจในการส่งต่อเมื่อพบเจอวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตอีกด้วย