สำนักอนามัย กทม. ร่วมกับเลิฟแคร์ ชวนเจ้าหน้าที่คลินิกวัยรุ่น (Bangkok teen care) เข้าใจสุขภาพจิตวัยรุ่น

วันที่ 29 เมษายน 2562 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ โครงการเลิฟแคร์ จัดประชุมเรื่อง “สุขภาพจิตวัยรุ่น หนึ่งในบริการที่เป็นมิตรของ Bangkok teen care” เพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่คลินิกวัยรุ่น อาทิ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข อนามัยโรงเรียน ในศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓, ๔, ๙, ๒๑, ๒๓, ๒๕, ๒๖, ๒๘, ๒๙, ๓๖, ๔๑, ๔๓ และ ๔๘ จำนวน ๓๒ คน ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ


โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับและพูดถึงความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการหรือองค์รวม เพราะปัญหาของวัยรุ่นหลากหลายและค่อนข้างซับซ้อน วัยรุ่นเองก็ไม่รู้ว่าจะปรึกษาใคร ผู้ปกครองเองก็ไม่เข้าใจ การดูแลวัยรุ่นจึงจำเป็นต้องมีลักษณะพิเศษ อาจจะไม่ง่ายเหมือนการวินิจฉัยโรคหวัด ดังนั้นในฐานะหน่วยปฐมภูมิอย่างศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งมีทีมสหวิชาชีพพร้อม จึงเป็นสิ่งที่สำนักอนามัยทำได้ เพื่อให้คลินิกวัยรุ่นที่เรากำลังเริ่มดำเนินการเป็นบริการที่เป็นมิตรและมีคุณภาพกับวัยรุ่น


นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้รับความรู้เรื่องสุขภาพจิตวัยรุ่น จาก พญ.พัทธ์ธีรา ดิษยวรรณวัฒน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ด้วย และร่วมกันหารือแนวทางการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น ในคลินิก Bangkok Teen care เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และรักษาวัยรุ่นใน กทม.