พัฒนาการวัยหนุ่มสาวกับเพศศึกษา

เกี่ยวกับคอร์ส

พัฒนาการวัยหนุ่มสาวกับเพศศึกษา

อธิบาย  วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาในวัยรุ่น  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ  วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากศึกษา  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวได้อย่างเหมาะสมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาในวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ  วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวได้อย่างเหมาะสมไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ๑.นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นได้
  • ๒.นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
  • 3. นักเรียนสามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ ด้วยเหตุผล และตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

เนื้อหาของคอร์ส

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น
วัยรุ่นนับเป็นวัยที่ก้าวผ่านช่วงของวัยเด็กมาสู่ความเป็นผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งขณะเดียวกันการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ความเปลี่ยนแปลงล้วนเป็นผลมาจากอิทธิพลของโครงสร้างทางด้านปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกร่างกาย หากวัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ก็จะสามารถยอมรับ มีความเข้าใจตนเอง มากขึ้น และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อการดำเนินชิวีตในสังคม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?