4.00
(1 Rating)

เพศวิถีศึกษา 022

เกี่ยวกับคอร์ส

เพศวิถีศึกษา คือการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศและความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและบริบททางวัฒนธรรม เพศวิถีศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เห็นคุรค่าและทัศนคติของตนเองเพื่อให้มีทักษะในการตัดสินใจ สื่อสารและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถี

Course Content

1.มหัศจรรย์เรื่องเพศที่ต้องเรียนรู้
เพศวิถีศึกษา คือการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศและความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและบริบททางวัฒนธรรม เพศวิถีศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าและทัศนคติของตนเองเพื่อให้มีทักษะในการตัดสินใจ สื่อสารและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถี

  • บทเรียน
  • แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์เรื่องเพศที่ต้องเรียนรู้

2.วัยรุ่น…ฮอร์โมนพลุ่งพล่าน
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ จิตใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฮอร์โมนต่างๆในร่างกายไปกระตุ้นทำให้กระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีการแสดงพฤติกรรมทางสังคมที่แตกต่างกันไปจากวัยเด็ก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้พฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่นแต่ละคนแตกต่างกันออกไป เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ประเพณี วัฒนธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจ การคบเพื่อน การอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ถ้าตัววัยรุ่นเอง และผู้ใหญ่ไม่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันขึ้น

3.ของรัก ของหวง
อวัยวะสืบพันธุ์เป็นอวัยวะที่ถือว่าเป็นของสงวน เป็นของที่ต้องปิดบังจึงอยู่ในร่มผ้า การดูแลสุขอนามัยของอวัยวะสืบพันธุ์ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งผู้ชายและผู้หญิงอาจมอาการดูแลที่แตกต่างกัน เพราะมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่แตกต่างกัน

4.บอกใครดี
ความรู้สึกทางเพศหรืออารมณ์ทางเพศเป็นอารมณ์หนึ่งของมนุษย์เช่นเดียวกับอารมณ์ต่างๆ แต่จะเกิดเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจึงเป็นอารมณ์ที่แปลกใหม่สำหรับวัยรุ่น และมักจะเกิดเมื่อมีสิ่งเร้ากระตุ่นประสาทรับความรู้สึก ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ การทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงหรือหมดไปเป็นสิ่งที่คนเราควรเรียนรู้และปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานภาพของตนเอง เราอาจเรียกโดยภาพรวมว่า การจัดการกับอารมณ์ทางเพศ ซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน

5.รักไม่ข้ามเส้น
ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับมนุษย์ เรื่องเพศเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์และเป็นช่วงที่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ การเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเพศจึงมีความสำคัญสำหรับวัยรุ่นที่จะนำไปสู่การปรับตัวทางเพศที่เหมาะสม และการวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตรงข้ามตลอดจนมีการแสดงบทบาททางเพศที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมของไทย

Student Ratings & Reviews

4.0
Total 1 Rating
5
0 Rating
4
1 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
ธส
2 วัน มาแล้ว
บทที่ 1 หัวข้อที่ 2 ไม่สามารถเข้าได้

Want to receive push notifications for all major on-site activities?