สุขศึกษา ม.2(รร. แก่นทองอุปถัมภ์)
เกี่ยวกับบทเรียน

วัยรุ่นมีพัฒนาการทางเพศอย่างรวดเร็ว ทำให้เริ่มสนใจเพศตรงข้าม ซึ่งหากวางตัวไม่เหมาะสมหรือมีเจตคติในเรื่องเพศที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดผลกระทบตามมา จึงควรเรียนรู้ในเรื่องเพศและรู้จักวิธีป้องกันตัวเอง เพื่อให้ปรับตัวและวางตัวกับเพื่อนต่างเพศได้อย่างเหมาะสม เพื่อชีวิตที่ดีงามทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เข้าร่วมการสนทนา
0% เสร็จสมบูรณ์