สุขศึกษา ม.2(รร. แก่นทองอุปถัมภ์)

เกี่ยวกับคอร์ส

สุขศึกษา ม.2

  1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ (K)
  2. นำความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (P)
  3. เห็นความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ (A)

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • นักเรียนอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศได้
  • นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี
  • นักเรียนเห็นความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ

เนื้อหาของคอร์ส

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?