(Clip) Sexual Health – สุขภาพทางเพศ

คลิปวีดีโอเพศศึกษา – สุขภาพทางเพศ
คลิปวีดิโอบทเรียนเพศศึกษา Startdee X Lovecare ในหัวข้อ Sexual Health

1.ท้อง

วิธีคุมกำเนิด

ท้องไม่พร้อม/ยุติการตั้งครรภ์


2.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

3.ความรุนแรงทางเพศ

Bullying, Cyber bullying/Sexting

ล่วงละเมิดทางเพศ