แผนที่แสดงเครือข่ายแพทย์ R-SA ในประเทศไทย

R-SA คือ กลุ่มแพทย์ พยาบาล ที่อาสาช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ  เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและผู้หญิง  ทั้งในด้านการป้องกันและรับปรึกษา/ส่งต่อ  เพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในกรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุผลทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายปรึกษาเอดส์ และทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม โทร 1663  09.00-21.00 น. ทุกวัน

แนะนำเครือข่ายแพทย์ พยาบาลอาสา R-SA (Referral system for Safe Abortion)

เครือข่ายแพทย์อาสา
R-SA คือ กลุ่มแพทย์ พยาบาล ที่อาสาช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ  เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและผู้หญิง  ทั้งในด้านการป้องกันและรับปรึกษา/ส่งต่อ  เพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในกรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุผลทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหลักการ R-SA  •    ผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม เป็นผู้เลือกทางออก •    การให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย และ ข้อบังคับแพทยสภา •    การให้บริการถูกต้องตามหลักวิชาการ •    ตอบสนองนโยบาย และปัญหาสาธารณสุขของประเทศ วัตถุประสงค์ R-SA  •    ปรึกษาทางเลือกเพื่อลดปัญหาจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการทำแท้งไม่ปลอดภัย ภายใต้กฎหมาย และ ข้อบังคับแพทยสภา •    สนับสนุน ส่งเสริม ร่วมมือ กับองค์กร หน่วยงาน ชมรม และ แกนนำต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย •    สร้างระบบการรับส่งต่อที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเชื่อมเครือข่ายการทำงานในระดับประเทศ •    มีระบบการบริการที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการเครือข่ายแพทย์ พยาบาลอาสา R-SA เริ่มก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2557 สมาชิก R-SA...