สปสช.หนุนงานป้องกัน “ธาลัสซีเมีย ดาวน์” ปี 60 ช่วยหญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด เข้าถึงบริการเพิ่ม

สปสช.หนุนงานป้องกัน “ธาลัสซีเมีย ดาวน์” ปี 60 ช่วยหญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด เข้าถึงบริการเพิ่ม สปสช.หนุน “งานป้องกันและควบคุมความผิดปกติแต่กำเนิดต่อเนื่อง” ทั้งโรคธาลัสซีเมีย กลุ่มอาการดาวน์ ภาวะพร่องไทรอยด์ ช่วยหญิงตั้งครรภ์/เด็กแรกเกิดทั่วประเทศ รับการคัดกรองและเข้าถึงบริการเพิ่ม เผยปี 2560 เดินหน้าต่อพร้อมหนุนพัฒนาเครือข่ายบริการ เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลหญิงตั้งครรภ์/เด็กแรกเกิดเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพันธุกรรมเป็นภาวะที่ป้องกันและควบคุมได้ สปสช.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์การป้องกัน และควบคุมความผิดปกติแต่กำเนิดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ในหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ และภาวะพร่องไทยรอยด์ฮอร์โมนในเด็กแรกเกิด ตั้งแต่การตั้งครรภ์ และหลังคลอด รวมไปถึงการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์กรณีผลตรวจพบความผิดปกติในครรภ์ และดูแลลงทะเบียนรักษาพยาบาลในกรณีพบความผิดปกติในเด็กแรกเกิดนพ.ชูชัย กล่าวว่า สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจากธาลัสซีเมีย สปสช.ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์การป้องกันและความคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ตั้งแต่ปี 2557-2559 เพื่อการลดผู้ป่วยรายใหม่ ที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงลดลง โดยมุ่งให้คู่เสี่ยงเข้าถึงบริการและได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด และให้คู่เสี่ยงที่ผลการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดผิดปกติเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสนับสนุนให้วินิจฉัยก่อนคลอด ผลการดำเนินงานได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกัน และควบคุมโรค การพัฒนาระบบจัดการระดับเขต การสนับสนุนกลไกระดับจังหวัด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาระบบและเครือข่าย และดูแลต่อเนื่องให้เลือด ยาขับเหล็กให้เพียงพอตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทั้งนี้การดำเนินการข้างต้นนี้ยังส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์และคู่สามี เข้าถึงการคัดกรองเพิ่ม โดยปีงบประมาณ 2557 มีหญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรอง 759,878...

ชี้ทำแท้งกว่า ๔๐% อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป ผอ.สำนักอนามัยฯ แนะ อย่าเน้นแต่เยาวชน

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดประชุมเครือข่ายระบบการส่งต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ภาคเหนือ ที่โรงแรมเทวราช จ.น่านนพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยฯ กล่าวถึงสถานการณ์การแท้งในประเทศไทย ปี ๒๕๕๗ ว่า จากการสำรวจในโรงพยาบาลทั้งในและนอก สธ. จำนวน ๒๔๓ แห่ง มีคนทำแท้งตอบแบบสอบถามจำนวน ๑,๗๑๐ ราย แบ่งเป็นแท้งเองร้อยละ ๕๙.๗ และทำแท้ง ร้อยละ ๔๐.๓ ส่วนใหญ่ทำแท้งเนื่องจากเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัวร้อยละ ๖๙.๒ ขณะที่เหตุผลด้านสุขภาพ ร้อยละ ๓๐.๘นพ.กิตติพงศ์ ให้ข้อมูลว่า สัดส่วนการทำแท้งร้อยละ ๓๐ ผู้ที่ทำแท้งมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี...

โพลชี้ วัยรุ่นกว่า ๘๐% ถ้าเข้าถึงความรู้เรื่องเพศ จะลดปัญหาท้องได้

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีการแถลงผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ โดย ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โครงการนี้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๑ – ๓ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๕๓ คน โดยแบ่งเป็นเพศชายร้อยละ ๔๕ เพศหญิงร้อยละ ๕๔ เพศทางเลือกร้อยละ ๑ความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ อันดับ ๑ หรือร้อยละ ๙๙ เห็นว่าวัยรุ่นมีสิทธิที่จะได้รับการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูเรื่องที่เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ อันดับ ๒ ร้อยละ...

พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น หนุนสอนเพศศึกษา ลดปัญหาเยาวชน

พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น บังคับใช้สิ้นเดือนนี้ กรมอนามัยตั้งเป้าลดแม่วัยใสกว่าครึ่ง ด้านเยาวชนขอเพิ่มสัดส่วนเป็นอนุกรรมการ

infographic พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

Infographic แสดง มาตรการสำคัญทางกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างบูรณาการInfographic แสดง พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 กฎหมายหมายที่มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานสิทธิของวัยรุ่น

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจาก 1 ปี เป็น 3 ปี (36เดือน) เพิ่มวงเงินช่วยเหลือจากเดิม 400 บาท เพิ่มเป็น 600 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)การรับลงทะเบียน พม.(กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ได้ขอความร่วมมือให้ อปท.(องค์กรปกครองท้องถิ่น) ดำเนินการรับลงทะเบียนต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไปโดยจะดำเนินการ รับลงทะเบียนเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 -...

ทำอย่างไรให้เด็กท้องได้เรียนต่อ : กรณีศึกษาโรงเรียนคลองขลุงรัชดาภิเษก

การจัดการที่ดีเพื่อให้เด็กท้องได้เรียนต่อ กรณีศึกษาโรงเรียนคลองขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีประสบการณ์บริหารจัดการให้เด็กท้องได้เรียนต่อมามากกว่า 7 ราย ได้จัดระบบการศึกษาให้กับเด็กท้องได้เรียนต่อดังนี้พูดคุยกับครู ฝ่ายบริหาร และผู้ปกครอง เพื่อทำความเข้าใจปัญหาว่า หากปล่อยให้นักเรียน ที่ตั้งครรภ์ต้องออกจากระบบการศึกษาจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่มีคุณภาพเนื่องจากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และการขาดโอกาสทำงานในอนาคต พูดคุยกับเพื่อนนักเรียนในห้องให้เข้าใจและเห็นใจเพื่อนที่ประสบปัญหา เพื่อให้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งด้านร่างกายและสภาพจิตใจ ออกแบบหลักสูตรเป็นรายบุคคล เริ่มจากให้นักเรียนเลือกอาจารย์ที่ไว้ใจเป็นที่ปรึกษา เพื่อเป็นผู้ดูแลในเรื่องการเรียนและสภาพจิตใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกรูปแบบการเรียนด้วยตัวเอง แต่ต้องเรียนให้ครบตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จัดให้มีการวัดผลการศึกษาตามปกติ แต่เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกวันเวลาในการมาเรียนและมา สอบเอง เช่น หากนักเรียนอายที่จะมาโรงเรียนก็สามารถมารับการบ้านหรือมาสอบนอกเวลาเรียนได้ นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น อนุญาตให้ย้ายแผนการเรียนได้หากมีผลการเรียนต่ำลง ให้พักการเรียนได้หากนักเรียนต้องการ หรือให้ลาคลอดแล้วกลับมาเรียนใหม่ได้ เป็นต้น ให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องเพศเพิ่มเติม เช่น เรื่องการคุมกำเนิด วิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับนักเรียนทุกคนและทุกระดับชั้น โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องเพศวิถีศึกษามาใช้สอน ตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.6 จำนวน...

พ.ร.บ.ป้องกันแก้วัยรุ่นท้อง มาตรา 5 ย้ำชัด’มีสิทธิตัดสินใจด้วยตัวเอง

พรบ.ท้องวัยรุ่น
เมื่อวันที่ 2 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มีสาระสำคัญ อาทิ มาตรา 5 วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ ตามพระราชบัญญัตินี้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ มาตรา 6 ให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังนี้(1) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา(2) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา(3) จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสมมาตรา 7 ให้สถานบริการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น(1) ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นวัยรุ่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ(2) จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้รับบริการซึ่งเป็นวัยรุ่นและสอดคล้องกับสิทธิตามมาตรา 5 รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสมมาตรา 8 ให้สถานประกอบกิจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น(1) ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ(2) จัดหรือสนับสนุนให้ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่นเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์   รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อ...

ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ผลกระทบที่เกิดจากการสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผลกระทบด้านสุขภาพการตั้งครรภ์ขณะที่ร่างกายยังเติบโตไม่เต็มที่ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากภาวะครรภ์เป็นพิษ โลหิตจาง ภาวะตกเลือดหลังคลอด เยื่อบุมดลูกอักเสบ ตลอดจนการเสียชีวิตจากการคลอดบุตร อาการแทรกซ้อนจากการ ยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น ทารกที่เกิดจากแม่วัยรุ่น มักมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ อัตราการเสียชีวิตของทารกในครรภ์และเด็กแรกเกิดจากแม่วัยรุ่นมีจำนวนมากกว่าแม่อายุระหว่าง20-29ปีถึงร้อยละ50 ในระยะยาวพบว่าเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นมีแนวโน้มถูกเลี้ยงดูอย่างไม่สอดคล้องกับพัฒนาการและมีภาวะทุพโภชนาการ  ผลกระทบด้านจิตใจมีความเสี่ยงต่อภาวะความเครียดและโรคซึมเศร้าสูง เนื่องจากมักขาดการเตรียมตัวเพื่อมีภาระครอบครัว  ผลกระทบด้านการศึกษาอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันเพราะการสมรสมีสูงถึงร้อยละ 14 หรือ 19,178 คนในจำนวน 135,342 คนต่อปี เป็นข้อมูลเฉพาะสถานศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่รวมข้อมูลจากสถานศึกษาภาคเอกชน อาชีวศึกษา และสถานศึกษาบางประเภทผลกระทบด้านครอบครัวและการดำรงชีพเนื่องจากผู้ปกครองนิยมแก้ปัญหาด้วยการให้นักเรียนที่ตั้งครรภ์ลาออกจากโรงเรียนและให้แต่งงานเพื่อสร้างครอบครัว และลดแรงเสียดทานจากสังคมที่ตีตรา ส่งผลต่อเนื่องให้ชีวิตครอบครัวของวัยรุ่นที่ไม่มีความพร้อมมักประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต และการเลี้ยงดูบุตร สืบเนื่องจากมีระดับการศึกษาต่ำ ส่งผลให้ไม่สามารถหางานที่มีรายได้เพียงพอให้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอย่างมีคุณภาพ และมักไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือร่วมรับผิดชอบจากฝ่ายชาย ตลอดจนครอบครัวและเครือญาติอันเนื่องมาจากการตีตราทางสังคมผลกระทบต่อสังคม/ประเทศโดยรวมยังไม่มีการศึกษาของไทยที่สะท้อนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมจากสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีรายงานของธนาคารโลกที่ศึกษา "ต้นทุนการเสียโอกาส" ที่เกิดจากการตั้งครรภ์และออกจากโรงเรียนกลางคันของวัยรุ่น พบว่ามีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล ยกตัวอย่างประเทศบราซิลซึ่งมีระดับการพัฒนาประเทศคล้ายคลึงประเทศไทย พบว่าบราซิลจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก 3.5...