รพ.ห้วยราช ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ยึดมาตรฐานองค์การอนามัยโลก

รูปจาก LINE: R-SA

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเครือข่ายระบบการส่งต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ภาคเหนือ ที่โรงแรมเทวราช จ.น่าน โดยภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “เรื่องเล่าจากนครชัยบุรินทร์”

นพ.ภุชงค์ ไชยชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เล่าถึงที่มาที่ไปของเครือข่าย Teen up (unplan pregnancy) care ว่าเกิดจากการรวมตัวกัน โดยมีมาตรการ ๔ อย่าง คือ ๑.safe vergin ๒.safe sex ๓.safe mom และ ๔.safe abortion

“เราสร้างเครือข่าย safe abortion และมีผู้ประสานงานใน ๘๘ อำเภอ จากนั้นก็พัฒนาศักยภาพหมอ พยาบาลในการให้คำปรึกษา และการ empowerment ทั้งในระดับเครือข่ายและเขต” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยราช กล่าว

นพ.ภุชงค์ กล่าวว่า ในการดำเนินงานเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ของโรงพยาบาลนั้น เขาสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารในจังหวัด มีการเตรียมความพร้อมในหน่วยบริการ และจัดระบบบริการโดยให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไข้ รวมถึงมีบริการที่เป็นมิตร เป็นความลับ และพยายามทำให้เป็นบริการที่เบ็ดเสร็จในจุดเดียว หรือ one stop service

นพ.ภุชงค์ ให้ข้อมูลว่า ในปี ๒๕๕๙ มีผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล จนถึงเดือนกรกฎาคมจำนวนกว่า ๘๐๐ ราย โดยเป็นผู้รับบริการจาก จ.บุรีรัมย์ประมาณร้อยละ ๖๐ และส่วนใหญ่มาเมื่ออายุครรภ์ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์

“ความสำเร็จของงานนี้คือไม่มีเคสท้องไม่พร้อมมาหาเรา เพราะแปลว่าเราทำงานป้องกันได้สุดยอด” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยราช กล่าว

 ด้าน นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา กล่าวถึงที่มาของโครงการ teen up care ว่างานยุติการตั้งครรภ์เป็นงานที่เหนื่อยและหนักอก ที่ผ่านมาทำงานทุกงานมีแต่คนขอบคุณ แต่งานนี้ทำแล้วมีแต่คนทำตาขวางใส่

“ภูเขาที่กั้นผมไม่ให้ทำเรื่องนี้มีอยู่สองลูก คือ ๑.กฎหมาย ซึ่งผ่านไปแล้ว กับ ๒.เรื่องบาป แต่ท่านพุทธทาส ซึ่งเป็นอริยสงฆ์ บอกว่าถ้าช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ไม่ถือว่าบาป ซึ่งทำให้ผมรู้สึกสบายใจขึ้น” นพ.ชาญชัย กล่าว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ ให้ข้อมูลว่า ปัญหาอุปสรรคในการทำงานเรื่องการยุติการตั้งครรภ์นั้น เช่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแนะนำให้คนไข้ท้องต่อ การส่งต่อคนไข้ไม่ได้คุณภาพ เจ้าหน้าที่ไม่ส่งต่อบริการ ไม่มีการพัฒนาคลินิกวัยรุ่น ทั้งที่ควรทำได้ อย่างการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการส่งต่อ การฝังยาคุมกำเนิด และโรงพยาบาลในเครือข่ายไม่ทราบบริการ