โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้

  1. ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจาก 1 ปี เป็น 3 ปี (36เดือน)
  2. เพิ่มวงเงินช่วยเหลือจากเดิม 400 บาท เพิ่มเป็น 600 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

การรับลงทะเบียน 

พม.(กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ได้ขอความร่วมมือให้ อปท.(องค์กรปกครองท้องถิ่น) ดำเนินการรับลงทะเบียนต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

โดยจะดำเนินการ รับลงทะเบียนเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) และเด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม2559 – 30 กันยายน 2560) ดังนี้

  • เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) รับลงทะเบียนต่อเนื่องตั้งแต่ วันนที่ 1 เมษายน 2559 และสิ้นสุดดการลงทะเบียน วันที่ 30 กันยายน 2559
  • เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) รับลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป จะสิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ : ไม่รับลงทะเบียนย้อนหลัง ให้ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

สถานที่รับลงทะเบียน

– ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาลหรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

– เมืองพัทยา : ลงทะเบียน ณ ศาลว่าการเมืองพัทยา

– กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขต

การรับเงิน

1. รับเงิน ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (สามารถมอบอานาจให้ผู้อื่นรับแทนได้)
2. รับเงิน ณ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สามารถมอบอานาจให้ผู้อื่นรับแทนได้)
3. รับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (นำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีหน้าแสดงหมายเลขบัญชีและชื่อผู้รับเงินมายื่น – เข้าบัญชีผู้เลี้ยงดูเด็กได้)
หมายเหตุ กรณีมอบอำนาจในการรับเงิน ให้นำหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจมายื่นด้วย

 

ขอบคุณข้อมูล : กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

news_csg01_re