การคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ตามแนวทาง WHO

การคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ ตามแนวทางองค์การอนามัยโลก
ที่หน่วยบริการสามารถนำไปอ้างอิงและปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละแห่ง
ดังตารางข้างล่างนี้จ้ะ
picture-14-81.png