การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ

Aids

การรักษาด้วยยาต้านไวรัสให้กับผู้ติดเชื้อฯ จะขึ้นอยู่กับสภาวะสุขภาพ และความพร้อมของแต่ละคน โดยมีเกณฑ์ทางการแพทย์ ที่ใช้พิจารณาเริ่มการรักษาด้วยยาต้านฯ ตามแนวทางการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปี 2557 คือ

• ผู้ติดเชื้อฯ ทุกรายที่มีความพร้อมในทุกระดับ CD4 โดยเฉพาะคนที่ CD4 ต่ำกว่า 500

• ผู้ติดเชื้อฯ ที่ป่วยวัณโรค ถ้า CD4 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ให้เริ่มยาต้านภายใน 2 สัปดาห์ หลังเริ่มยาวัณโรค

• ผู้ติดเชื้อฯ ที่ป่วยวัณโรค ถ้า CD4 มากกว่า 50 ให้เริ่มยาต้านภายใน 2 – 8 สัปดาห์หลังเริ่มยาวัณโรค

ยาต้านไวรัส ตามแนวทางการรักษาของ สธ.
สูตรพื้นฐาน

TDF + 3TC/FTC + หรือ EFV

หากไม่สามารถใช้สูตรพื้นฐานได้ ให้ใช้ AZT + 3TC + NVP หรือ EFV ABC + 3TC + NVP หรือ EFV

กรณีที่ไม่สามารถใช้ NVP และ EFV ได้ ให้ใช้ LPV/r หรือ ARV/r

สูตรดื้อยา

ปรับตามผลการตรวจเชื้อดื้อยา เช่น เดิมกิน 3TC + AZT + NVP ผลการตรวจพบเชื้อดื้อต่อยา NVP ปรับสูตรยาเป็น 3TC + AZT + LPV/r หรือเดิมกิน 3TC + AZT + NVP ผลการตรวจพบเชื้อดื้อต่อยา AZT และ NVP ปรับสูตรยาเป็น 3TC + TDF + LPV/r

ข้อควรระวัง

– ไม่ใช้ NVP เป็นยาสูตรแรกในผู้ชายที่มี CD4 มากกว่า 400 หรือในผู้หญิงที่มี CD4 มากกว่า 250

– ไม่ควรใช้ FTC ร่วมกับ 3TC เพราะเป็นยาที่มีรูปแบบการดื้อยาเหมือนกัน

ที่มา : www.thaiplus.net เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย