แผนที่แสดงเครือข่ายแพทย์ R-SA ในประเทศไทย

RSA

R-SA คือ กลุ่มแพทย์ พยาบาล ที่อาสาช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ  เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและผู้หญิง  ทั้งในด้านการป้องกันและรับปรึกษา/ส่งต่อ  เพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในกรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุผลทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ปรึกษาเอดส์ และทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม โทร 1663  09.00-21.00 น. ทุกวัน