เพราะ “โรค” หมุนรอบตัวเรา : แกนนำเยาวชนเลิฟแคร์ ม.สวนดุสิต เปิดพื้นที่คุยเรื่องเพศ เรื่องโรค

แกนนำเยาวชนเลิฟแคร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิด การประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี พร้อมกับแนะนำห้องแชทเลิฟแคร์ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการปรึกษาเรื่องเพศสำหรับวัยรุ่น ในงาน “เพราะโรคหมุนรอบตัวเรา” โดยมีการให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์และโรคระบาดตามฤดูกาล เช่น โรคเอดส์ โรคซึมเศร้า โรคหัวใจ และโรคไข้เลือดออก ผ่านกิจกรรม เกม ทั้งได้สาระและของรางวัล นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ฟรี… จากศูนย์บริการสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาและคนทั่วไป ในวันที่ 4 พ.ย. 61 จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.) ณ ห้องประชุม Hall 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต