แนะนำเครือข่ายแพทย์ พยาบาลอาสา R-SA (Referral system for Safe Abortion)

เครือข่ายแพทย์อาสา

R-SA คือ กลุ่มแพทย์ พยาบาล ที่อาสาช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ  เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและผู้หญิง  ทั้งในด้านการป้องกันและรับปรึกษา/ส่งต่อ  เพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในกรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุผลทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หลักการ R-SA 

•    ผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม เป็นผู้เลือกทางออก
•    การให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย และ ข้อบังคับแพทยสภา
•    การให้บริการถูกต้องตามหลักวิชาการ
•    ตอบสนองนโยบาย และปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

วัตถุประสงค์ R-SA 

•    ปรึกษาทางเลือกเพื่อลดปัญหาจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการทำแท้งไม่ปลอดภัย ภายใต้กฎหมาย และ ข้อบังคับแพทยสภา
•    สนับสนุน ส่งเสริม ร่วมมือ กับองค์กร หน่วยงาน ชมรม และ แกนนำต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
•    สร้างระบบการรับส่งต่อที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเชื่อมเครือข่ายการทำงานในระดับประเทศ
•    มีระบบการบริการที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

เครือข่ายแพทย์ พยาบาลอาสา R-SA เริ่มก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2557 สมาชิก R-SA มาจากบุคลากรภาครัฐที่ตระหนักต่อสิทธิในทางเลือกของผู้ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม และให้บริการด้วยความเชื่อมั่น ในเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อภารกิจเพื่อความปลอดภัยของวัยรุ่นและสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม