เข้าถึงครูเข้าถึงคุณ : เลิฟแคร์จับมือกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ชวนครูแนะแนวเข้าใจสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และร่วมเป็นเครือข่ายส่งต่อ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ โครงการเลิฟแคร์ ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จัดการประชุมเครือข่ายครูแนะแนว เพื่อการส่งต่อสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2

โดยมีครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา จากสังกัด สพม.1 สพม.2 สำนักการศึกษา กทม. ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และตัวแทนจากสมาคมครูเพศวิถีศึกษา (ประเทศไทย) จำนวน 29 คน

ร่วมเรียนรู้ทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยน ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพจิต รวมถึงรับทราบข้อมูลหน่วยส่งต่อด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นด้วย