อัลตร้าซาวด์เพื่อดูอายุครรภ์ไปที่ไหน

การอัลตราซาวด์มี 2 วิธีคือ ทางหน้าท้อง และทางช่องคลอด
โดยทั่วไปสามารถใช้วิธีอัลตราซาวด์ทางหน้าท้องเพื่อทราบอายุครรภ์ได้ ยกเว้น ในกรณีที่อายุครรภ์น้อยกว่า 5-6 สัปดาห์อาจจำเป็นต้องทำอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด ซึ่งจะสามารถมองเห็นตัวอ่อนในครรภ์ได้ชัดกว่า สถานที่ตรวจอายุครรภ์มีดังต่อไปนี้

1. โรงพยาบาลของรัฐ โดยทั่วไปต้องเข้าสู่บริการฝากท้องก่อน เพื่อที่จะได้เข้าสู่บริการอัลตราซาวด์ หลังจากนั้นถ้าเราไม่ต้องการฝากท้องต่อที่โรงพยาบาล ก็ไม่ต้องไปตามนัดหมายก็ได้ ค่าอัลตราซาวด์ 300-500 บาท ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิในหลักประกันสุขภาพไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • กรณีเป็นวัยรุ่น ไม่ต้องกังวลหากเจ้าหน้าที่จะแสดงท่าทีแปลกใจ หรืออาจถูกถาม/ถูกมองว่าอายุเพียงเท่านี้ก็ตั้งครรภ์ เพราะเราต้องการรู้ผลอัลตร้าซาวด์เท่านั้น
  • หรือ…เลือกไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่มี “คลินิกวัยรุ่น” เพราะคลินิกจะให้บริการที่เป็นมิตรและเข้าใจวัยรุ่น (แต่ก็ให้ทำใจว่า เราอาจพบเจ้าหน้าที่ที่ไม่เข้าใจปัญหาวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมก็ได้) หลักจากเล่าปัญหาและปรึกษาแล้ว ทางคลินิกจะส่งต่ออัลตร้าซาวด์เพื่อตรวจดูอายุครรภ์
  • ขอรับบริการที่ “ศูนย์พึ่งได้” ของโรงพยาบาล ซึ่งจะให้บริการปรึกษาทางเลือก และส่งเราไปอัลตร้าซาวด์เพื่อดูอายุครรภ์ (แต่ก็ให้ทำใจเช่นกัน ว่าศูนย์พึ่งได้บางแห่งอาจไม่มีบริการปรึกษาทางเลือก หรืออาจให้ทางเลือกเฉพาะการตั้งครรภ์ต่อไป) ซึ่งหากไม่สอดคล้องกับทางเลือกของเราก็ให้ฝากท้องตามคำแนะนำ และทางศูนย์ก็จะส่งเราไปอัลตร้าซาวด์เพื่อรู้อายุครรภ์
2. คลินิกเอกชน ที่มีเครื่องอัลตราซาวด์ คลินิกเหล่านี้มีข้อสังเกตว่า เป็นคลินิกสูตินรีเวช รับฝากครรภ์และรักษาโรคทางสตรีแต่ค่าบริการอาจสูงกว่าโรงพยาบาลของรัฐ
3. คลินิกของหน่วยงานสาธารณกุศล เช่น คลินิกเวชกรรมสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย คลินิกเวชกรรมสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน(สุขุมวิท12) ซึ่งจะมีค่าบริการอัลตราซาวด์หน้าท้องที่ถูกกว่าคลินิกเอกชน ในราคาประมาณ 300 บาท

 

ที่มา : ชีวิตมีทางเลือก

ภาพประกอบจากเน็ต

เลิฟแคร์สเตชั่น