หลักประกันสุขภาพสุขภาพใส่ใจสุขภาวะทุกช่วงวัยคนไทย

1330

หลักประกันสุขภาพสุขภาพใส่ใจสุขภาวะทุกช่วงวัยคนไทย 

อนามัยเจริญพันธุ์ดี

หญิงตั้งครรภ์

 • ตรวจตั้งครรภ์
 • ฝากท้องคุณภาพ 
 • คัดกรองป้องกันภาวะผิดปกติแต่กำเนิด
 • ส่งเสริมนมแม่

เด็กอายุ 0-5 ปี

 • ส่งเสริมนมแม่
 • เติบโตสมวัย
 • เสริมธาตุเหล็ก
 • วัคซีน
 • ให้การปรึกษาและตรวจคัดกรองเอชไอวี

เด็กโตและวัยรุ่น 6-24 ปี 

 • คลินิกวัยรุ่น
 • วางแผนครอบครัวคุมกำเนิด 
 • เสริมธาตุเหล็กและโฟลิก
 • ป้องกันช่วยเหลือท้องไม่พร้อม
 • วัคซีนป้องกันเอชพีวี
 • ให้การปรึกษาและตรวจคัดกรองเอชไอวี

ผู้ใหญ่อายุ 25-59 ปี

 • คลินิกวางแผนครอบครัวคุมกำเนิด
 • เสริมธาตุเหล็กและโฟลิก
 • ป้องกันช่วยเหลือท้องไม่พร้อม
 • ให้การปรึกษาและตรวจคัดกรองเอชไอวี 
 • ถุงยางอนามัย

ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป 

 • ให้การปรึกษาและตรวจคัดกรองเอชไอวี 
 • ถุงยางอนามัย

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1330 สปสช.