สิทธิในการเลือก คือ สิทธิของเรา

ตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วย 10 ข้อ มีข้อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทางเลือก
เมื่อท้องไม่พร้อมอยู่ 3 ข้อ ได้แก่

ข้อ 1 ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

สิทธิข้อนี้รวมถึงบริการปรึกษาทางเลือก และบริการที่สอดคล้องกับทางเลือกกรณีที่ท้องไม่พร้อม แม้ว่าในปัจจุบันสถานบริการด้านสาธารณสุขจำนวนมาก จะยังไม่มีความพร้อมที่จะให้บริการ ในทุกด้านโดยเฉพาะบริการยุติฯการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย(ทำแท้งที่ปลอดภัย) แต่เราควรตระหนักว่านี่คือ สิทธิอันชอบธรรมโดยพื้นฐานที่เราควรจะได้รับบริการเหล่านี้ และหากสถานบริการสาธารณสุขนั้นๆ ไม่พร้อมที่จะให้บริการ เราควรมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลและการส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุขที่มีความพร้อม

ข้อ 2 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจากมีความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และลักษณะความเจ็บป่วย

แม้ว่าผู้ให้บริการสาธารณสุขแต่ละคนอาจจะมีทัศนคติต่อปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแตกต่างกัน แต่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่มาขอรับบริการ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติงานบนฐานทัศนคติส่วนบุคคลของตนเอง และควรมองเห็นว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมาขอรับบริการ คือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และสมควรได้รับการช่วยเหลือ เช่นเดียวกับ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ข้อ 7 ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย หรือการปฎิบัติหน้าที่ตามกฏหมาย

สิทธิในข้อนี้ ครอบคลุมถึงการที่ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข จะต้องปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการซึ่งเป็นที่ผู้ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทั้งในการให้บริการปรึกษาทางเลือก และบริการอื่นๆ ที่จำเป็น

สิทธิยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น ในสภาพสังคมที่ยังไม่ยอมรับและมีการตำหนิ ตรีตรา หรือลงโทษวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขจึงต้องมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษในเรื่องนี้ 
สิทธิที่จะ “เลือก”เมื่อท้องไม่พร้อม
ชีวิตมีทางเลือก : เลิฟแคร์สเตชั่น