สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

สิทธิทางเพศ

ที่มา : การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

8 กันยายน 2557 อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี
(http://thaihealthysex.com/videos.php?v_id=22)

 

เผยแพร่โดย :
สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยทางเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก2)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500 / โทรสาร 02-343-1551
เว็บไซต์ www.thaihealth.or.th