สถิติการให้การปรึกษาท้องไม่พร้อมของสายด่วน 1663

ท้องไม่พร้อม1663

จากวันที่ 1 กันยายน 2556 จนวันนี้เกือบหนึ่งปีที่ 1663 เพิ่มบริการปรึกษาจากเดิมมีเฉพาะเรื่องเอชไอวี/เอดส์ มาให้บริการปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อม เมื่อดูจากข้อสถิติการรับสายที่ผ่านมา พบว่า

ผู้หญิงที่ประสบสถานการณ์ท้องไม่พร้อมที่มารับบริการอันดับแรก มีอายุระหว่าง 24-45 ปี รองลงมาคืออายุ 19-23 ปี ความเข้าใจที่ว่าวัยรุ่นคือกลุ่มที่ท้องไม่พร้อมมากที่สุดคงไม่ใช่อีกต่อไป

ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ จะท้องเพราะเหตุผลใด ที่สุดแล้วก็ต้องแบกรับและเผชิญกับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจของตนเองเพียงผู้เดียว

โดยเฉพาะสังคมที่ดูเหมือนพร้อมจะตัดสิน ตีตราแบบเหมารวมไปแล้วว่า เป็นคนไม่ดี แม่ใจยักษ์ เด็กใจแตก ไม่มีความรับผิดชอบ คนบาป เพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ทำให้อยู่ในกฎกรอบแบบแผนที่บอกให้เป็นให้ทำ และกำหนดให้เดินไป

การมองสาหตุของการท้องไม้พร้อม ว่ามาจากคนเฉพาะกลุ่ม กลุ่มทำให้แนวทางการแก้ไขพรุ่งตรงแค่เพียง คนกลุ่มหนึ่งหลงลืมคนกลุ่มอื่นๆ ถือเป็นการเลือกปฎิบัติหรือไม่

“เรา”ฐานะส่วนหนึ่งในสังคมจะทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้ได้บ้าง ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นใคร ควรจะมีสิทธิในการเข้าถึงบริการที่เหมาะสม ปลอดภัยตั้งแต่ ก่อนจะท้องจนถึงคลอดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่ อยากชวนทุกท่านแลกเปลียนความคิดเห็นกันค่ะ

 โดย Big Hug
1663 สายปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม
ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กย.56 – 30 มิย.57