สถานสงเคราะห์อุปการะเด็ก

ท้องไม่พร้อม

ดำเนินการโดยภาครัฐ

ลำดับ สถานที่ โทรศัพท์ บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ
1 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
ที่อยู่ 78/1 หมู่ที่ 1 ตำบล บางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
http://www.pakkredbabies.comบุคคลที่สามารถติดต่อได้
นักสังคมสงเคราะห์
02-583-8314
02-583-0000
 • ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
 • ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวกับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค)
 • ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ
 • บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
 • บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม
2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
ที่อยู่ 78/24 หมู่ที่1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
www.phayathaibabieshome.go.thบุคคลที่สามารถติดต่อได้
นักสังคมสงเคราะห์
02-584-7254
02-584-7264
 • ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
 • ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวกับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค)
 • ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ
 • บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
 • บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม
3 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
ที่อยู่ 2/40 ถนนรังสิต – นครนายก
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110
www.rangsitbabyhome.orgบุคคลที่สามารถติดต่อได้
นักสังคมสงเคราะห์
0-2577-2347
0-2577-1172
 • ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
 • ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวกับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค)
 • ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ
 • บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
 • บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม
4 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ที่อยู่ 63/3 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
www.baanviengping.go.thบุคคลที่สามารถติดต่อได้
นักสังคมสงเคราะห์
053-121-161-3
ต่อ 106
 • ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
 • ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวกับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค)
 • ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ
 • บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
 • บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม
5 สถานสงเคราะห์
เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
ที่อยู่ 193 ถนนราชดำเนิน
ตำบลในเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณสุทรรศน์ โพชากรณ์
โทรศัพท์ 081-271-3418
075-356-166
 • ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
 • ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวกับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค)
 • ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ
 • บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
 • บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม
6 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
ที่อยู่ 57/5 หมู่ที่ 2  ตำบลพะวง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
http://www.bansongkhla.orgบุคคลที่สามารถติดต่อได้
นักสังคมสงเคราะห์
074-330-219
 • ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
 • ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวกับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค)
 • ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ
 • บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
 • บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม
7 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
ที่อยู่ 283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
www.khaenthongbaby.net
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ 
นักสังคมสงเคราะห์
0-4323-7334
0-4333-7533
 • ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
 • ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวกับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค)
 • ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ
 • บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
 • บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม
8 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
ที่อยู่ 238 หมู่4 ถนนอุดร-ขอนแก่น
ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41330บุคคลที่สามารถติดต่อได้
นักสังคมสงเคราะห์
0-4212-0074
 • ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
 • ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวกับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค)
 • ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ
 • บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
 • บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม

ดำเนินการโดยภาคเอกชน

ลำดับ สถานที่ โทรศัพท์ บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ
1 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา
ที่อยู่ 
เลขที่ 384 หมู่6 ถนนสุขุมวิท กม.144 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
อีเมล์ : info@thepattayaorphanage.orgบุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน
ผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็ก
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา
081 7269399
038 423468 038 416426
-ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
-รับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี
-ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ
-บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม โดยประสานงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2 มูลนิธิปราถนาสมบูรณ์
ที่อยู่ เลขที่ 187 หมู่ 1 ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรีบุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณกรรณิการ์ มุ่งมิตร
0831179010 -ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
-รับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 11 ปี
-ให้ที่พักกับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ( พิจารณาเป็นรายกรณี ตามความเหมาะสม ทั้งก่อนและหลังคลอด )
-ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ
-ประสานงานกับมูลนิธิมิตรมวลเด็ก เพื่อดำเนินการเรื่องบุตรบุญธรรม
3 ศูนย์คามิลเลียน โซเชียลเซ็นเตอร์
ที่อยู่ เลขที่ 1/1 ซอย คีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150บุคคลที่สามารถติดต่อได้ 
คุณพ่อ วุฒิชัย บุญบรรลุ
090 4730737
038 685480
-ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
-ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวกับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก
-ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ
4 บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ
ที่อยู่ 98 หมู่ที่ 6 ถนนวัดบ้านกลาง ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ซิสเตอร์ จิราภา  กิจแต่ง
080 4343075
038 463256
-ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
-ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ
5 บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก
ที่อยู่  95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณประยอม ชื่นตา
(นักสังคมสงเคราะห์)
02-814-1481-7 บริการบ้านพักสำหรับเด็กอายุ ตั้งแต่ 3 เดือน- 2ปี  ส่งเสริมพัฒนาการให้เติบโตสมวัย และทำงานสนับสนุนครอบครัวให้มีศักยภาพในการเลี้ยงดูเด็ก
6 บ้านโสสะ  สงขลา
ที่อยู่ ตั้งอยู่ที่  1  ถ.เทศบาล 73  ต.พะตง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณปณัฐพร ฤกขะวุฒิกุล
081-678-7881
 1. สถานรับเลี้ยงเด็กครอบครัว

ทดแทน ดูแลในระยะยาว

 1.  รับอุปการะเด็กบุญธรรมไม่ส่ง
 2. หรือคืนเด็กให้หน่วยงานอื่น หรือครอบครัวเดิม

หมายเหตุ:
ญาติหรือพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่
ต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกับการดูแลเด็ก และไม่มาพบเด็กจนเกิดปัญหา หรือเด็กเกิดความเดือดร้อน

**ผู้ปกครองสามารถมาเยี่ยมได้ปีละ2ครั้ง**

7. บ้านมิตรมวลเด็ก (กทม)                         ที่อยู่ 104/8 ซอยรณชัย 2 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400  เบอร์โทร.

02-2433380      ต่อ 81

 • รับดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนกว่าจะดำเนินการยกบุตรบุญธรรมเสร็จสิ้น
 • กรณีที่แม่ยินยอมยกบุตรให้ถาวร จะดำเนินหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่เด็กทันที
 • กรณีที่แม่ฝากเลี้ยงชั่วคราวจะต้องมาทำข้อตกลงกำหนดระยะเวลาร่วมกับมูลนิธิก่อน