สถานพยาบาลที่ให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ใส่ห่วง-ฝังยา เขตที่ 1

 

จังหวัด

สถานบริการ

โทรศัพท์/เวลาทำการ

ยาฝัง

ห่วง

เชียงราย

 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เลขที่ 1039 ถนนสถานพยาบาล ตำบลเวียง 
อำเภอเมือง เชียงราย
 57000

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : จุฬาตรีกูล /พรรณา 

Hot line 053-756-537

053-711-300 ต่อ 1722

คลินิกวัยรุ่น /สูตินรีเวชกรรม

ยาฝัง

2,212

ห่วง

357

 • โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

ที่อยู่ 200 หมู่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย 
57110 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : ปิยะวรรณ/ มะลิวัลย์

081-618-5918

ANC / สุขภาพจิต

ยาฝัง

2,800

 

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

ที่อยู่ 354 หมู่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ เชียงราย 57140

053-791-067 

ยาฝัง

 

 • คลินิก สวท เวชกรรม เชียงราย

เลขที่ 810/1-3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง 
เชียงราย
 57000 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : รุจจิระภา 

053-713-090 , 098-250-0288

จันทร์-ศุกร์17.00-20.00 น.

เสาร์ 9.00-12.00 น.

ยาฝัง

3,000

ห่วง

700

 • โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 

เลขที่ 131 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : พิกุลทอง /ขนิษฐา 

053-781-342 , 083-761-1557

กลุ่มการพยาบาล

ยาฝัง

ห่วง

 • โรงพยาบาลเวียงแก่น 

เลขที่ 151 หมู่ 6 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น เชียงราย 57310

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : สุกัลยา/รำไพณี 

091-853-4967 คลินิกวัยรุ่น

ยาฝัง

ห่วง

 • โรงพยาบาลพญาเม็งราย

เลขที่ 156 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย เชียงราย 57290

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : อุมารินทร์ วิลัย 

081-913-8622 คลินิกวัยรุ่น

ยาฝัง

ห่วง

 • โรงพยาบาลพาน

เลขที่ 516 หมู่ 1 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน เชียงราย 57120

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : สายใจ 

 

 

053-721-345 ต่อ 155 ANC

ยาฝัง

2,500

ห่วง

 • โรงพยาบาลแม่สาย 

เลขที่ 101 หมู่ 10 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย 
เชียงราย
 57130 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : นางวิภาดา

081-981-6950

เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

 

ห่วง

350

 • โรงพยาบาลป่าแดด

เลขที่ 195 ถนนพาน-ร่องแมต ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด เชียงรา บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : สุพิชญา

053-654-479 ต่อ 237 

สุขภาพจิตและยาเสพติด

ยาฝัง

2,500

 

เชียงใหม่

 • คลินิก สวท เวชกรรม เชียงใหม่

เลขที่ 200/3 ถนนบำรุงราษฎร์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : พัชราภรณ์/รุจิรา/เนติมา 

จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.

เสาร์ 9.00-16.00 น.

ยาฝัง

2,500

 

 • โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล
  เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

เลขที่ 11 หมู่ 9 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270

053-485-371-6

ยาฝัง

 

 • โรงพยาบาลพร้าว

เลขที่ 181 หมู่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว เชียงใหม่ 50190

053-475-271

ยาฝัง

 

 • โรงพยาบาลสันกำแพง

เลขที่ 129 หมู่ 1 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง 
เชียงใหม่ 50130

053-446-635-7

ยาฝัง

ห่วง

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่1

เลขที่ 61/134 ซอย11 ถนนเวียงพิงค์ ตำบลช้างคลาน 
อำเภอเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 50100 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : พรรณนฤมิตร / ดรุณี 

053-876-856 ต่อ 112 

คลินิกให้การปรึกษา 

053-246-856 ต่อ 662

คลินิกวัยรุ่น 

ยาฝัง 

3,300

ห่วง

1,200

 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ 110 ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

053-930-300

ยาฝัง

 

น่าน

 • โรงพยาบาลนาน้อย  

ที่อยู่ 110 หมู่ 6 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อยน่าน 55150 บุคคลที่สามารถติดต่อได้: มะลิวัลย์ พวงจิตร 

097-920-4507 คลินิกวัยรุ่น 

ยาฝัง

 

 • โรงพยาบาลสองแคว 

ที่อยู่ 99 หมู่ 2 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ตำบลนาไร่หลวง 

อำเภอสองแคว น่าน 55160 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : สาวิตรี 

054-777-085 ,089-265-7824 

เวชปฏิบัติ

ยาฝัง

2,800

 

 • โรงพยาบาลท่าวังผา  

ที่อยู่ 84 หมู่ 1 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง อำเภอท่าวังผา น่าน 55140

บุคคลที่สามารถติดต่อได้: นงนุช 

054-755-016 ต่อ 125 

081-162-9366 คลินิกวัยรุ่น

ยาฝัง

1,900

 

 • โรงพยาบาลน่าน 

เลขที่ 1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน55000 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : บุณิกา

054-719-000 054-771-620

ยาฝัง

 

 • โรงพยาบาลเวียงสา

เลขที่ 131 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา น่าน 55110

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : นางสมจิตร

054-752-012 , 089-706-6296

ยาฝัง

3,000

 

 • โรงพยาบาลนาหมื่น 

เลขที่ 25 หมู่ 14 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น น่าน55180 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : เสาวลักษณ์ 

054-787-013 ต่อ 120

คลินิกวัยรุ่น 081-796-0336

ยาฝัง

2,500

 

 • โรงพยาบาลสันติสุข 

เลขที่ 205 หมู่ 4 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข น่าน 55210

054-767-613

ยาฝัง

 

 • โรงพยาบาลแม่จริม

เลขที่ 218 หมู่ 4 ถนนน่าน-แม่จริม ตำบลหนองแดง 
อำเภอแม่จริม น่าน 55170 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : บุษบา

091-858-7475

เวชปฏิบัติครอบครัว

ยาฝัง

 

พะเยา

 • โรงพยาบาลปง 

เลขที่ 395 หมู่ 9 ตำบลนาปรัง อำเภอปง พะเยา 56140

054-497-255 ต่อ 204

ยาฝัง

 

 • โรงพยาบาลจุน 

เลขที่ 7 หมู่ 7 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน พะเยา 56150 

054-409-200

ยาฝัง

 

แพร่

 • โรงพยาบาลแพร่

เลขที่ 144 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จ.แพร่ 54000

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : พิชชานันท์

 

054-533-500 ต่อ 2811

089-637-6699 คลินิกนรีเวช

ยาฝัง

ห่วง

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

เลขที่ 545 หมู่ 9 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย 

แพร่54110  บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : สุนันทา 

054-613-134 ต่อ 168 

081-784-1770 

ยาฝัง

 

แม่ฮ่องสอน

 • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 

เลขที่ 101 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน 58000 

053-614-514

ยาฝัง

 

 • โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 

เลขที่ 79 ม.9 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : ดรุณี 

053-689-062 ต่อ 156

081-765-3798

เวชปฎิบัติครอบครัว

ยาฝัง

2,850

 

ลำปาง

 • คลินิก สวท เวชกรรม ลำปาง 

เลขที่ 152 /53-54 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท 
อำเภอเมือง ลำปาง 52000 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : อรพินธุ์

 054-209-577

จันทร์  ศุกร์ 10.00-18.00 น.

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. 

ยาฝัง

2,500

 

 • โรงพยาบาลแม่ทะ

เลขที่ 289 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เด่นชัย ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะลำปาง 52150 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : ทองพรรณ / เสาวนีย์ 

089-851-9439

วัยรุ่น กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

ยาฝัง

2,500

ห่วง

 • โรงพยาบาลเมืองปาน

เลขที่ 374 หมู่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ำปาง52240

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : ธนาพร 

054-276-346 ต่อ 180,172

ศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น

ยาฝัง

2,500

ห่วง

800

 • โรงพยาบาลลำปาง 

เลขที่ 280 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง ลำปาง 52000

054-223-910 054-223-621

ยาฝัง

 

 • โรงพยาบาลสบปราบ 

เลขที่ 333 หมู่ ถนนสมัยนิลดำริ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ลำปาง 52170 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : มัณฑนา 

054-296-085,054-296-252

099-241-6466

เวชศาสตร์ครอบครัว

ยาฝัง

3,000

ห่วง

 • โรงพยาบาลงาว

เลขที่ 230 หมู่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ลำปาง 52110

บุคคลที่ติดต่อได้ : อรพิน เครือเป็งกุล

054-261-253, 081-716-3015

คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น

ยาฝัง

 

 • โรงพยาบาลแม่เมาะ

เลขที่ 392 หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ลำปาง 

054-266-104 ต่อ 112 

คลินิกวัยรุ่น

ยาฝัง

 

ลำพูน

 • โรงพยาบาลลำพูน

เลขที่ 177 ตำบล เหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน  51000

053-569-100

ยาฝัง

ห่วง

 • โรงพยาบาลป่าซาง

เลขที่ 46 หมู่ 7 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง ลำพูน 51120

053-555-258-60

 

ห่วง

 • โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง

เลขที่ 308 ซอยหมู่บ้าน-อุดมสุขแลนด์ ตำบลบ้านโฮ่ง 

อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

053-591-505

ยาฝัง

 

 • โรงพยาบาลแม่ทา

เลขที่ 238 หมู่ 8ถนนเชียงใหม่-ลำปาง, แม่ทา-ท่าจักร 
ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ลำพูน 51140

053-571-171 

 

ห่วง

 • โรงพยาบาลบ้านธิ

เลขที่ 256 หมู่ 6 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ ลำพูน 51180

053-501-703

 

ห่วง

 

 

 

4

แบ่งปัน