สถานพยาบาลที่ให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ใส่ห่วง-ฝังยา เขตบริการสุขภาพที่ 12 นราธิวาส พัทลุง สตูล สงขลา ตรัง ปัตตานี ยะลา

0
73
H12