สถานพยาบาลที่ให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ใส่ห่วง-ฝังยา เขตบริการสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์

จังหวัด

สถานบริการ

โทรศัพท์/เวลาทำการ

ยาฝัง

ห่วง

นครราชสีมา

ศูนย์อนามัยที่ 9 

เลขที่ 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง
นครราชสีมา 
30280 

044-305-131

ยาฝัง

ห่วง

โรงพยาบาลสูงเนิน

เลขที่ 280 หมู่ 8 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา 30170

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : มณีรัตน์ 

044-286-713 ต่อ 324

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลพิมาย

เลขที่ 138 ถนนพิมาย-ตลาดแค ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย

นครราชสีมา 30110 บุลคลที่สามารถติดต่อได้ : สาวิตรี 

Oscc / สุขภาพจิต

089-849-2438

ยาฝัง

3,500

ห่วง

900

โรงพยาบาลครบุรี 

เลขที่ 628 หมู่ 4 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี นครราชสีมา 30250

044-444-490

ยาฝัง 

ห่วง

โรงพยาบาลคง 

เลขที่ 2 หมู่ 11 ตำบลเมืองคง อำเภอคง นครราชสีมา 30260 

044- 225-216

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม 

เลขที่392 หมู่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม 
นครราชสีมา 30350

044-256-248

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลโชคชัย 

เลขที่220 หมู่ 13 ถนนออมสิน ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย 

นครราชสีมา 30190

044-491-084

ยาฝัง 

ห่วง

โรงพยาบาลด่านขุดทด 

เลขที่ 11 หมู่ 2 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด 
นครราชสีมา 30210 

044-389-493

ยาฝัง 

ห่วง

โรงพยาบาลโนนสูง 

เลขที่ 182 ถนนโนนสูง-มิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง 

นครราชสีมา 30160

044-256-214

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลโนนไทย 

เลขที่ 707 หมู่1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย นครราชสีมา 30220

044-381-032 044-381-066

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลบัวใหญ่ 

เลขที่ 6 ถนนเทศบาล ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ 
นครราชสีมา 
30120 

044-461-855, 044-292-047

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลปักธงชัย 

เลขที่ 327 หมู่ 1 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย 
นครราชสีมา 30150

044-441-011

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลชุมพวง 

เลขที่ 504 หมู่1 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง 
นครราชสีมา 
30270 

044-477-281

ยาฝัง 

ห่วง

โรงพยาบาลสูงเนิน 

เลขที่ 280 ถนนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 1 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน

นครราชสีมา 30170

044-286-023, 044-286-422-3

ยาฝัง 

ห่วง

โรงพยาบาลสีคิ้ว 

เลขที่ 212 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ-สีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา 30140

044-412685-7

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลหนองบุนนาก 

เลขที่ 198 หมู่ 4 ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุนนาก
นครราชสีมา 
30410

044-448-734-5

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 

เลขที่ 211 ถนนพิบูล-ละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000

044-273-370-5

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่9 

เลขที่ 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง 
นครราชสีมา 30280

044-305-131

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 

เลขที่345/5 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง 
นครราชสีมา30280

044-395-000

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลสีดา 

หมู่ 1 ตำบลสีดา อำเภอสีดา นครราชสีมา 30430

044-329-234

ยาฝัง

 

บุรีรัมย์

โรงพยาบาลห้วยราช  

เลขที่ 5 หมู่ 9 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช บุรีรัมย์31000

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : วิจิตรา

085-499-4665

ยาฝัง

2,500+

 

โรงพยาบาลสตึก 

เลขที่ 124/1 ตำบลนิคม อำเภอสตึก บุรีรัมย์ 31150

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : ศรีอำพร คลินิกพิเศษกลุ่มการพยาบาล

044-681-281 ต่อ 117 
087-230-7357

ยาฝัง

ห่วง

โรงพยาบาลหนองกี่ 

เลขที่ 255 หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระตาด 
อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์ 
31210 

044-641-195, 044-653-315-6

ยาฝัง 

ห่วง

โรงพยาบาลละหานทราย 

เลขที่ 55 หมู่ 8 ถนนนิคมเขต ตำบลละหานทราย 
อำเภอละหานทราย บุรีรัมย์ 
31170

044-649-029, 044-649-015

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลประโคนชัย 

เลขที่ 190 หมู่ 3 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย 
อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์
31140

044-671-356-7

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลบ้านกรวด 

เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนไมยรัตน์ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด 
บุรีรัมย์ 
31180

044-679-088, 
044-679-428-9

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลลำปลายมาศ 

เลขที่ 41 หมู่ 7 ถนนลำปลายมาศ-นางรอง ตำบลลำปลายมาศ 
อำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130

044-661-242-3,

044-660-162-3

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลนาโพธิ์ 

เลขที่ 103 หมู่ 8 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ บุรีรัมย์ 31230

 

044-629-328, 044-686-102

ยาฝัง

ห่วง

โรงพยาบาลหนองหงษ์ 

เลขที่ 2 บ้านหนองจิก ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ 
บุรีรัมย์ 
31240

044-669-028, 044-669-126 

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 

เลขที่ 161 หมู่ 1 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

บุรีรัมย์ 31120

044-650-317-8

ยาฝัง

 

สุรินทร์

 

 

 

โรงพยาบาลสนม 

เลขที่110 ม.3 ถ.ศรีสนม ต.สนม อ.สนม สุรินทร์ 32160

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : อังคณา ทุนดี 

083-372-3855

044-589-025 ,044-589-065

คลินิกวัยรุ่น

ยาฝัง

ห่วง

โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 

เลขที่ 159 หมู่ 6 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ 
สุรินทร์ 
32130 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : สุวภัทร โลนุช 

099-074-0983

เวชศาสตร์ครอบครัว

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 

เลขที่ 68 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
สุรินทร์ 32000

044-511-757

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลชุมพลบุรี 

เลขที่ 175 หมู่ 1 ถนนชุมพลบุรี-ท่าตูม ตำบลชุมพลบุรี 
อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์ 
32190

044-596-318, 044-596-320-3
044-533-090

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลท่าตูม 

เลขที่ 406 หมู่ 7 ถนนปัทมานนท์ ตำบลท่าตูม 
อำเภอท่าตูม สุรินทร์ 
32120 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : ปัญจพร เสริมผล 

085-946-2246,

044-591-477-8

คลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น

ยาฝัง 

ห่วง

โรงพยาบาลปราสาท 

เลขที่ 602 หมู่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลกังแอน 
อำเภอปราสาท สุรินทร์ 
32140

044-551-295, 
044-532-400-1

ยาฝัง 

ห่วง

โรงพยาบาลกาบเชิง 

เลขที่ 700 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม หมู่ 17 ตำบลกาบเชิง 
อำเภอกาบเชิง
 สุรินทร์ 32210

044-559-002,
044-559-004

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลรัตนบุรี 

เลขที่ 150 หมู่ 8 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี 
สุรินทร์ 
32130 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : นางเตือนจิต 

081-977-9314

044-536-203-5 ต่อ 2000
เวชศาสตร์ครอบครัว

ยาฝัง 

ห่วง

โรงพยาบาลศีขรภูมิ 

เลขที่ 42 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ศรีสะเกษ ตำบลระแงง 
อำเภอศีขรภูมิ สุรินทร์ 
32110

044-561-341

ยาฝัง 

ห่วง

โรงพยาบาลลำดวน 

เลขที่ 80 หมู่ 3 ถนนสุรินทร์-สังขะ ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน 

สุรินทร์ 32220 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : พัชรี สายจีน 

097-342-2946

เวชปฏิบัติครอบครัว

ยาฝัง 

ห่วง

โรงพยาบาลบัวเชด 

เลขที่221 ม.4 ต.บัวเชด อ.บัวเชด สุรินทร์ 32230

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : แตน

044-579-076,044-579-072

ยาฝัง 

ห่วง

ชัยภูมิ

โรงพยาบาลแก้งคร้อ 

เลขที่ 1057 หมู่ 1 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ 
ชัยภูมิ 
36150 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : ศศิธร

044-882-899, 044-882-741, 

044-831-622

ยาฝัง

ห่วง

โรงพยาบาลชัยภูมิ 

เลขที่ 2 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

ชัยภูมิ 36000

044-811-005 

วางแผนครอบครัว

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลเทพสถิตย์ 

เลขที่ 864 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลวะตะแบก 
อำเภอเทพสถิต ชัยภูมิ 36230

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : มันฑนา ศรีบานเย็น 

044-855-098 ต่อ 113,133

คลินิกให้การปรึกษา /

การพยาบาล

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลจตุรัส 

เลขที่ 9 หมู่ 7 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลหนองบัวใหญ่ จุตุรัส 

ชัยภูมิ 36130

044-851-200, 044-851-499

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 

เลขที่ 217 หมู่ 21 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ 
ชัยภูมิ 
36160 

044-859-099

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลภูเขียว 

เลขที่149 หมู่ 4 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

044-861-700-3

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

เลขที่ 160 หมู่ 3 ถนนชัยภูมิ-นครสวรรค์ ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพลชัยภูมิ 36260

044-828117

ยาฝัง

 

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 

เลขที่ 301 หมู่ 5 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว 
ชัยภูมิ 
36250

044-897-022

ยาฝัง

 

 

แบ่งปัน