รายนามสถานบริการที่ให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561

allhospital

จัดทำโดย : มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ภายใต้โครงการ สายปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และเครือข่ายส่งต่อให้บริการที่ปลอดภัย

แหล่งข้อมูล : สปสช กรมอนามัย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และเครือข่าย R-SA