แกนนำเยาวชนเลิฟแคร์คลับ และตัวแทนเด็ก และเยาวชน กทม. ส่งจดหมายตรงถึงมืออธิบดีกรมสุขภาพจิต ปลดล็อก ต่ำกว่า 18 บังคับมีใบยินยอมจาก พ่อ-แม่ เพื่อรับการรักษาสุขภาพจิต ถาม…รักษาสิทธิเด็ก หรือไม่ไว้ใจวัยรุ่นกันแน่???

เมื่อเวลา 10.30 . วันที่ 10 ตุลาคม 2561 แกนนำเยาวชนเลิฟแคร์คลับ สนับสนุนโดยอองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, ตัวแทนเด็ก และเยาวชน กทม., และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เข้ายื่นจดหมาย การยื่นจดหมายเพื่อสิทธิการตัดสินใจในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น เนื่องในโอกาสวันสุขภาพจิตโลก ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

โดยข้อเรียกร้องในจดหมายของเยาวชน มีทั้งหมด 3 ประเด็น คือ

1. ขอให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.. 2551 “ให้ผู้ป่วยมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ มีสิทธิในการตัดสินใจที่จะเข้ารับการบำบัดรักษาด้านสุขภาพจิตได้ด้วยตนเองโดยไม่ถือเสมือนว่าบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่ 18 ปี เป็นเสมือนที่บกพร่องทางความสามารถตามกฎหมายอื่นใด และไม่จำเป็นต้องมีผู้ปกครองเป็นผู้ให้ความยินยอม ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าสูงสุดของพระราชบัญญัติดังกล่าวที่มุ่งหวังแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยเป็นสำคัญ โดยข้อเสนอนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง แต่เพื่อลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการของวัยรุ่น

2. เนื่องในโอกาสวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) ขอให้กรมสุขภาพจิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันสุขภาพจิตโลกเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพจิตอย่างถูกต้อง ตลอดจนทราบถึงข้อมูลการเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและการรักษาอีกด้วย

3. ขอให้เพิ่มนโยบายการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อในการทำงานด้านสุขภาพจิตทุกมิติ เพื่อเป็นการให้เด็กและเยาวชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่น