ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม หากมีสามี สามารถตัดสินใจทางเลือก เมื่อท้องไม่พร้อมได้เองหรือไม่?

ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม หากมีคู่ หรือมีสามี สามารถตัดสินใจทางเลือก
เมื่อท้องไม่พร้อมได้เองหรือไม่
หรือต้องได้รับความยินยอมจากคู่หรือสามี…?

 

ถ้าคู่สมรส มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มักจะปรึกษาหารือกันอย่างเท่าเทียมรับฟังซึ่งกันและกัน และหาทางออกที่  สอดคล้องกับทั้งสองฝ่าย โดยมักจะมีการทบทวนความคิดต่อการวางแผนการตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะท้องต่อหรือยุติตั้งครรภ์รอบคอบขึ้น ในทางตรงข้ามหากความสัมพันธ์ของคู่ไม่ดี ทีมสหวิชาชีพจะให้การปรึกษาครอบครัวประกอบ เพื่อหาทางเลือกและทางออกที่เหมาะสมกับทั้งสอง รวมทั้งอาจมีกระบวนการครอบครัวบำบัดเพื่อช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิที่จะ”เลือก”เมื่อท้องไม่พร้อม
เลิฟแคร์สเตชั่น