ประชุมเครือข่ายร้านยา โครงการเลิฟแคร์

เวลาที่เราไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเล็กน้อย หรือมีอาการบางอย่าง ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยนิยมไปหาหมอ แต่เลือกไปร้านยากันมากกว่า (ใกล้บ้าน) โดยเฉพาะวัยรุ่น ร้านขายยาจึงถือว่าเป็น “หน้าด่าน” สำคัญในการดูแลสุขภาพของทุกวัยก็ว่าได้

       

   โครงการเลิฟแคร์ จึงพยายามเชิญชวนร้านขายยาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ร่วมเป็น “เครือข่าย” ดูแลสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้จัดประชุมเครือข่ายร้านยา โครงการเลิฟแคร์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องเอดส์/เอชไวอี และท้องไม่พร้อมร่วมกันเกือบ 20 ร้าน ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา และคุณธิติพร ดนตรีพงษ์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ซึ่งให้บริการสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 เป็นวิทยากรให้ความรู้และชวนคุยอย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง

หากร้านขายยา มีความสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายร้านยาให้บริการงานระดับปฐมภูมิ ที่สามารถช่วยเหลือและให้การปรึกษาเบื้องต้นในเรื่องสุขภาพของวัยรุ่น ซึ่งทางโครงการฯ มีเว็บไซต์ www.lovecarestation.com เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ชื่อร้านพร้อมที่อยู่ที่เป็นเครือข่ายร้านยา เพื่อให้ผู้รับบริการกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเข้าถึงบริการที่ร้านขายยาเครือข่ายในโครงการเลิฟแคร์ ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด ติดต่อ คุณพรพรรณ ทองทนงศักดิ์ เบอร์ 02-653-7563-5 ต่อ 115