บ้านพักก่อนและหลังคลอด

ท้องไม่พร้อม

ดำเนินการโดยภาครัฐ

ลำดับ สถานที่ โทรศัพท์ บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ
1 โครงการบริการปรึกษาด้านสุขภาพแก่สตรีวัยรุ่นและให้บริการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างต่อเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ์เจ้าของไข้
สถานที่ คลินิกดาวชมพู
(หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลศิริราช)
ถนน พรานนก แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์  (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล
และเจ้าหน้าที่พยาบาลหน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลศิริราช
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
1. อาจารย์ดร.ฤดี  ปุงบางกะดี่
(คณะพยาบาลศาสตร์)
Email: rudee.pun@mahidol.ac.th
2. คุณอัมพร รอบครบุรี
(หน่วยฝากครรภ์)
081-555-2109
0-2419-7866
-80
ต่อ1801-1802
คณะพยาบาลศาสตร์0-2419-8815
หน่วยฝากครรภ์
1. รับฝากครรภ์ บริการปรึกษา และให้บริการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด
2. บริการปรึกษาทางโทรศัพท์แก่สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นเรื่องการดูแลตนเองในระยะตั้งครรภ์ และหลังคลอด การเตรียมตัวเพื่อการคลอด
3. บริการปรึกษาทางโทรศัพท์แก่สตรีวัยรุ่นเรื่องการวางแผนครอบครัว การดูแลสุขภาพทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการมีประจำเดือนไม่ปกติวันและเวลาเปิดให้บริการ อังคาร-พุธเวลา 8.00-12.00น.วันและเวลาเปิดใหคำปรึกษา
จันทร์-ศุกร์เวลา 8.00-16.00น.
2 บ้านพักเด็กและครอบครัว ปทุมธานี
1/119หมูที่2ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
http://www.banpathum.dsdw.go.th
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
นักสังคมสงเคราะห์
0-2577-2372
 • รับเด็กเข้าสถานแรกรับเด็ก อายุ 0-18 ปีบริบูรณ์ 
 • ช่วยเหลือเด็ก/สตรีที่ท้องไม่พร้อม
 • ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท
3 บ้านพักเด็กและครอบครัว นครสวรรค์
62/1หมู่ที่6 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
http://www.bannakonsawan.dsdw.go.th
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
นักสังคมสงเคราะห์
0-5625-7313-7
 • รับเด็กเข้าสถานแรกรับเด็ก อายุ 0-18 ปีบริบูรณ์ 
 • ช่วยเหลือเด็ก/สตรีที่ท้องไม่พร้อม
 • ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท
4 บ้านพักเด็กและครอบครัว 
ศรีสะเกษ
1291/5-6ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
http://www.sskshelter.org
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
นักสังคมสงเคราะห์
0-4561-7834
 • รับเด็กเข้าสถานแรกรับเด็ก อายุ 0-18 ปีบริบูรณ์ 
 • ช่วยเหลือเด็ก/สตรีที่ท้องไม่พร้อม
 • ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท
5 บ้านพักเด็กและครอบครัว ขอนแก่น
36/3หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น40250
http://www.bankhonkaen.dsdw.go.th
บุคลที่สามารถติดต่อได้
นักสังคมสงเคราะห์
0-4342-1279-80
 • รับเด็กเข้าสถานแรกรับเด็ก อายุ 0-18 ปีบริบูรณ์ 
 • ช่วยเหลือเด็ก/สตรีที่ท้องไม่พร้อม
 • ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท
6 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ทุกจังหวัดในประเทศไทย 
สืบค้นได้จาก http://www.banpakdekkorat.go.th/Tol.html
ดูที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อในภาคผนวกที่ 8
หรือโทรติดต่อได้ที่ 1300
 • รับเด็กเข้าสถานแรกรับเด็ก อายุ 0-18 ปีบริบูรณ์ 
 • ช่วยเหลือเด็ก/สตรีที่ท้องไม่พร้อม
 • ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท

ดำเนินการโดยภาคเอกชน

ลำดับ สถานที่ โทรศัพท์ บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ
1 บ้านพักฉุกเฉิน  
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
501/1 ถนนเดชะตุงคะ 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
www.apsw-thailand.com
E-mail : admineh@hotmail.com
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณกรวิณท์  วรสุข
0-2929-2222
24ชม.
 1.  บริการปรึกษาท้องไม่พร้อม

แบบตัวต่อตัว

 1.  บ้านพักรอคลอด
 2.  บ้านพักหลังคลอด
 3.  บ้านฝากเด็กเลี้ยงชั่วคราว

ระหว่างรอความพร้อม

 1.  สถานเลี้ยงเด็ก (ชั่วคราว)
 2.  ความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศ
2 สหทัยมูลนิธิ
850/33 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10100
www.sahathai.orgบุคคลที่สามารถติดต่อได้
นักสังคมสงเคราะห์
0-2381-8834-6
0-2381-1318
 1.  บริการปรึกษาและให้ความช่วย

เหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 1.  ประสานจัดหาที่พักก่อนหรือหลัง

คลอด

 1. ฟื้นฟูสภาพครอบครัวเพื่สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กโดยการให้

คำปรึกษาและบริการอื่นๆที่จำเป็นเช่นนมผง

 1.  บริการฝากเลี้ยงชั่วคราว
 2.  บริการจัดหาครอบครัวทดแทนให้กับเด็ก
3 บ้านพระคุณ
15/423-425 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์
หมู่ 10 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 10270บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณชนรัตน์  อ้อยหวาน
0-2759-1238

มือถือ
08-6600-5307

 1.  บ้านพักรอคลอด
 2.  บ้านพักหลังคลอด
 3.  ส่งต่อไปที่บ้านพักเด็กชั่วคราว เพื่อรอความพร้อม
 4. สถานที่บริการปรึกษากับการมี ประจำเดือนไม่ปกติและการตั้งครรภ์/รับปรึกษาวางแผนครอบครัว
 5.  ความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศ
4

 

บ้านสุขฤทัย คณะภคินีศรีชุมพาบาล
4128/1  ซอยโบสถ์แม่พระฟาติมา ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ซิสเตอร์หลุยส์ ฮอร์แกน
0-2642-8949
0-2245-0457
1. ให้ที่พักพิงอาหาร
2. ให้การดูแลด้านสุขภาพอนามัย
ทั้งก่อนคลอดและหลังคลอด
3. ให้กำลังใจสร้างควาเชื่อมั่น
ในตนเอง 

 

5.  

บ้านนกนางแอ่น                             199/247 หมู่บ้านสวนนนทรี         ซอย7 ต หนองจ๊อม  อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่  50210

 

 เบอร์โทรติดต่อ : 0835919541         (คุณแอปเปิ้ล)
 • การให้ที่พักพิงแก่ผู้หญิงที่ต้องครรภ์ระหว่างคลอด และหลังคลอด
 • กิจกรรมฝึกอาชีพและเสริมทักษะชีวิต เพื่อให้สามารถดูลตัวเองและลูกได้อย่างยั่งยืน
 • บริการรับเลี้ยงดูเด็กระหว่างที่แม่ออกไปทำงานหรือไปเรียน ไม่มีค่าใช้ค่ากรณีที่ผู้ปกครองไม่มีรายได้