บริการปรึกษาทางเลือก คืออะไร?

การปรึกษาทางเลือก
คือ การปรึกษาที่เสริมพลังให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อม ให้ข้อมูลรอบด้าน ให้ผู้รับบริการได้ทบทวนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ข้อดี/ข้อด้อยในแต่ละทางเลือก ให้สามารถตัดสินใจทางเลือกที่สอดคล้องกับปัญหาและเงื่อนไขชีวิตของตนเอง

หัวใจสำคัญของการให้การปรึกษาทางเลือก คือ การเชื่อมั่นว่าผู้หญิงท้องไม่พร้อมมีศักยภาพ มีความสามารถและมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาของตนเอง เพียงแต่ศักยภาพนั้นถูกลดทอนลงเพราะประสบปัญหาที่ถูกสังคมตีตราจนเกิดภาวะมืดแปดด้าน กระบวนการให้การปรึกษาจึงต้องฟื้นฟูศักยภาพ เยียวยาความทุกข์ และสร้างขวัญและกำลังใจให้คืนกลับมา

ปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม โทร 1663 ตั้งแต่ เก้าโมงเช้า ถึงสามทุ่ม

อ่านข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท้องไม่พร้อม ได้ที่ www.lovecarestation.com