นโยบายของประเทศไทยที่สนับสนุนสิทธิทางเลือก

ท้องไม่พร้อม
 “กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการเกิดที่มีคุณภาพ
ที่เป็นผลมาจากการตั้งครรภ์ของผู้หญิงที่พร้อมและตั้งใจ”
(นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ ฉบับที่ 1: 2553-2557)
นโยบายนี้ส่งเสริมให้”การกำเนิดชีวิตใหม่”ทุกรายให้เป็นที่ปรารถนา ปลอดภัย และมีคุณภาพเพื่อนำไปสู่ประชากรที่มีคุณภาพ โดยระบุไว้ว่า การเกิดที่มีคุณภาพจะต้องเป็นผลมาจากการตั้งครรภ์ของผู้หญิงที่พร้อมและตั้งใจ
“ให้การช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม ให้ได้รับบริการ
ปรึกษาทางเลือกและส่งต่อความช่วยเหลือตามทางเลือก…”
(นโยบาย OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม)