ยุติตั้งครรภ์(ทำแท้ง)อย่างปลอดภัยตามอายุครรภ์

ทำแท้งอย่างปลอดภัย

องค์การอนามัยโลก ได้ออกเอกสารแนวทางการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โดยระบุว่า วิธีการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย มี 2 วิธี คือ การใช้เครื่องดูดสุญญากาศ (MVA) และวิธีการใช้ยา

โดยล่าสุดในปี พ.ศ.2555 องค์การอนามัยโลกได้ระบุวิธีการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ตามอายุครรภ์ ดังต่อไปนี้

ทำแท้งปลอดภัย
ที่มา : แนวทางการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ตามอายุครรภ์
ชีวิตมีทางเลือก