ถาม: อยากตรวจหาเชื้อเอชไอวี ตรวจได้ที่ไหนบ้างคะ?

ตอบ: สามารถขอรับบริการ ตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ฟรี ปีละ ๒ ครั้งเมื่อมีความเสี่ยง หรือหากอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. โดยทั้งก่อนและหลังการตรวจเลือดจะมีบริการให้คำปรึกษาด้วยทุกครั้ง