ต่ำกว่า18ปี ท้องไม่พร้อมสามารถตัดสินในทางเลือกได้เองหรือไม่

อายุต่ำกว่า18 ปีที่ท้องไม่พร้อม สามารถตัดสินในทางเลือกได้เองหรือไม่
หรือต้องให้ผู้ปกครองตัดสินใจแทน ?

โดยทั่วไปต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ยินยอมให้การทำหัตการทางการแพทย์ เช่น การยุติตั้งครรภ์(ทำแท้ง)
หรือการคลอด ให้กับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี  ยกเว้นแต่กรณีเร่งด่วนที่เป็นอันตรายต่อชีวิต อย่างไรก็ตาม ถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองขัดแย้งกับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ทีมสหวิชาชีพที่ช่วยเหลือเรื่องท้องไม่พร้อมจะเน้นทางเลือกที่เด็กเป็นผู้ตัดสินใจ ด้วยการช่วยประเมินศักยภาพของเด็กและสภาพแวดล้อม ประกอบกันการดำเนินงานนี้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  ที่ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

 

                                                                                                           สิทธิที่จะ”เลือก”เมื่อท้องไม่พร้อม
เลิฟแคร์สเตชั่น