เมื่อทางเลือกคือ “ท้องต่อ”

ทางเลือกเมื่อท้องต่อ

เมื่อท้อง..ไม่พร้อมและตัดสินใจท้องต่อ ผู้หญิงส่วนใหญ่พบความรู้สึกกดดันจากการต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของตนเองตามลำพัง ในสภาวะที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยเนื่องจากการตั้งครรภ์ ต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตนเองอย่างโดดเดี่ยวทั้งทางร่างกายและจิตใจ จากการไม่ได้รับการยอมรับจาก ครอบครัว หรือชุมชน ของตนเองรวมถึงจากการถูกสังคมคาดหวังว่าเมื่อคลอดแล้ว ผู้หญิงที่ประสบปัญหาจะต้องไม่ทอดทิ้งลูกที่เกิดออกมา แต่จะเป็นแม่ผู้รับผิดชอบดูแลให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพซึ่ง อาจเป็นความคาดหวังที่เกินกว่าความสามารถของผู้หญิงที่จะสามารถทำได้อย่างมีคุณภาพ เพียงลำพัง

ในขณะที่ “ผู้ชาย” ที่เป็นผู้ร่วมก่อปัญหากลับไม่ถูกถามถึง ไม่ถูกตีตรา ไม่ถูกต่อว่าจากสังคม และสามารถดำรงอยู่ในสังคม โดยไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น

การตัดสินใจท้องต่อ เราจึงต้องบอกกับตัวเองว่า เราต้องเข้มแข็งและพร้อมพัฒนาวุฒิภาวะของตัวเองให้รองรับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ พร้อมๆ กับการวางแผนให้ชัดเจนว่า เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรในระหว่างตั้งท้อง? คลอด และจะหาเลี้ยง ดูแลเด็กในระยะยาวได้อย่างไร?