Viral Clip ชุด Restart ทางเลือก เมื่อท้องไม่พร้อม เมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ที่มีทางเลือกอยู่เพียง 2 ทาง ยุติการตั้งครรภ์ ทำแท้งหรือท้องต่อ ไม่ว่าทางใดผู้หญิงทุกคนล้วนมีสิทธิ์เลือก เพราะชีวิตของเรา มีทางเลือกเสมอ