ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนเลิฟแคร์ อาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท โครงการเลิฟแคร์ ได้จัดค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาขึ้น ประกอบไปด้วย 9 สถาบัน ดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ จำนวนทั้งสิ้น 37 คน และคุณครูพี่เลี้ยงอีก 9 คน

โดยค่ายครึ้งนี้ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อให้น้องๆ มีความรู้เรื่องสุขภาวะเยาวชน อาทิ เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด ท้องไม่พร้อม และสุขภาพจิต อีกทั้งมีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต เสริมแรงบันดาลใจ เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ทั้งสนุกสนานและเติมเต็มความรู้ไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้น้องๆ ยังได้วางแผนที่จะนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลในวิทยาลัยของตัวเองอีกด้วย เพื่อเป็นแกนนำเยาวชนสุขภาวะอาชีวศึกษาต่อไปจ้า