คำประกาศลอนดอน เรื่องสิทธิของผู้หญิงในการเลือก (London Declaration of Pro-choice Principles)

คำประกาศลอนดอน เรื่องสิทธิของผู้หญิงในการเลือก
(London Declaration of Pro-choice Principles)

“เราเชื่อว่าผู้หญิงมีอิสระและมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะท้องต่อหรือจะสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ผู้หญิงทุกคนควรมีสิทธิที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตในเรื่องการตั้งครรภ์ของเธอตามจิตสำนึกหรือมโนธรรมของเธอเอง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรที่เธอจำเป็นหรือเหตุการณ์ขณะนั้น การตัดสินของสังคมต้องไม่บีบบังคับให้ผู้หญิงต้องตั้งครรภ์ต่อไป

เรารับรู้ว่าการสนับสนุนทางเลือกในตัวเองไม่เพียงพอต่อการเข้าถึงการบริการยุติการตั้งครรภ์
เป็นการบูรณาการของระบบบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และเราเชื่อว่าผู้หญิงจะได้รับสิทธินี้ ผู้หญิงมีความจำเป็นและต้องการจะเข้าถึงทรัพยากรและการบริการ โดยได้รับบริการปรึกษาของแพทย์ พยาบาล หรือมีเพื่อนและครอบครัวที่เธอเลือกจะเกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การเมือง สังคมเศรษฐกิจจะต้องเอื้อต่อการทำงานให้มีทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นส่วนของข้อตกลงที่ให้มีทางเลือก

เราขอกล่าวอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ให้บริการยุติการตั้งครรภ์และรับรู้ถึงคุณค่าทางศีลธรรม
ที่พวกเขาได้ทำงานในเรื่องนี้ เรารับรู้และเคารพว่าบุคลากรส่วนหนึ่งอาจเลือกที่จะไม่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์” แต่เราเชื่อว่า “มันเป็นเรื่องจำเป็นทางจริยธรรมของแพทย์เหล่านั้นที่จะต้องกระทำเพื่อให้แน่ใจว่าผู้หญิงจะได้รับการส่งต่อไปให้ผู้บริการอื่นที่เต็มใจให้บริการยุติการตั้งครรภ์

เราเชื่อว่า จะมีกรณีจริยธรรมที่ลึกซึ้งในเรื่องอิสระด้านทางเลือกของอนามัยการเจริญพันธุ์ เรามีการตกลงที่จะอธิบายว่าทำไมการทำแท้งมีความจำเป็นและทำไมผู้หญิงมีความสามารถที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง เพราะผู้หญิงเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถจะสร้างหรือทำการตัดสินใจสำหรับตนเอง (Reproductive Autonomy)”

สืบค้นได้จาก http://asap-asia.org/blog/london-declaration-of-prochoice-principles/#sthash.kvKRBCkO.dpbs