ครอบครัวอุปถัมภ์ คืออะไร

ครอบครัวอุปถัมป์
คือครอบครัวทดแทนชั่วคราว ไว้รองรับเด็กที่ครอบครัวไม่อาจทำหน้าที่ได้ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้ต้องเข้ารับการเลี้ยงดู ในสถานสงเคราะห์ซึ่งมีสภาพที่ไม่เอื้อต่อพัฒนาการเด็กในทุกด้าน เด็กจะได้รับมาตรฐานการเลี้ยงดูและบริการอื่นๆ เช่นเดียวกับเด็กทั่วๆไป
ความรัก ความอบอุ่น การเลี้ยงดู มีผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกให้เด็กเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางสังคม
ครอบครัวที่ไม่สามารถให้ความรัก ความอบอุ่น “ครอบครัวอุปถัมป์(Foster Family)”
จะเป็นครอบครัวทดแทนชั่วคราว ให้แก่เด็กๆเหล่านี้