ข้อมูลเบื้องต้นของยายุติการตั้งครรภ์

ตำรับยายุติการตั้งครรภ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

คณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนยาชนิดเม็ด 2 ชนิด
ที่บรรจุในแผงเดียวกัน เพื่อยุติการตั้งครรภ์ ในสตรีที่ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์
โดยมีข้อในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ภายใต้ข้อกฏหมาย ข้อกำหนดของแพทยสภา
โดยสามารถสั่งจ่ายยาได้ โดยแพทย์ที่ผ่านการอบรม และไม่พบข้อห้ามใช้ทางการแพทย์

สำหรับตำรับยาดังกล่าว ประกอบไปด้วยยาสองชนิด คือ
ยามิฟิพริสโตน (mifipristion)
ซึ่งเป็นยาต่อต้านฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (anti-progesterone)
ขนาด 200 มิลลิกรัม จำนวน 1 เม็ด และ
ยาไมโซพรอสตอล (misoprostol)
ซึ่งเป็นยาออกฤทธิ์เหมือนพรอสตาแกลนดิน (prostaglandin analogue)
ขนาด 200 มิลลิกรัม จำนวน 4 เม็ด
สำหรับใช้ใน 24 – 48 ชั่วโมงต่อมา (โดยให้สอดไว้ในช่องคลอด หรืออมไว้ใต้ลิ้น)
ยาทั้ง 2 ชนิด บรรจุในแผงเดียวกัน
สำหรับการยุติตั้งครรภ์ในอายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ หรือ 63 วัน
นับจากวันที่สตรีมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย

อย่างไรก็ตามยาทั้งสองชนิดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนแยกกันในหลายประเทศ
และมีการใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการยุติการตั้งครรภ์
การใช้ยาจะปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูง และมีภาวะแทรกซ้อนน้อยมาก
หากใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ และพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมมาในด้านนี้