ข้อมูลบริการเลิฟแคร์

ท้องไม่พร้อม

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นวาระแห่งชาติที่หลายหน่วยงานให้ความสนใจกระทรวงสาธารณสุขคาดประมาณว่าในแต่ละปีมีผู้หญิงที่เผชิญสถานการณ์ท้องไม่พร้อม 3-4 แสนราย ในจำนวนนี้หนึ่งในสามเป็นวัยรุ่น

ในปี 2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาสายปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 รองรับผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมจำนวน 10 คู่สาย เป็นการปรึกษาเป็นบริการแบบนิรนามเปิดให้บริการระหว่างเวลา 9.00-21.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมและประเมินคุณภาพ และ มีเจ้าหน้าช่วยเหลือส่งต่อบริการตามทางเลือก

ผลการให้บริการ 23 เดือน (กันยายน 2556 – กรกฎาคม 2558) มีผู้โทรมาจากทุกจังหวัดของประเทศไทย ได้ให้บริการปรึกษารวมทั้งสิ้น 13,024 ราย (18,738 สาย) ในจำนวนนี้ 1,293 คน เป็นการช่วยเหลือรายบุคคล โดยร้อยละ 51.1 ของผู้โทรมา กังวลว่าจะตั้งครรภ์ ซึ่งถือว่าเป็นข้อดี เพราะผู้รับบริการจะได้รับการปรึกษาแต่เนิ่นๆ สอดคล้องกับแคมเปญของสายปรึกษา 1663 ว่า “เมนส์ไม่มา ให้รีบโทร”

ผลการตัดสินใจทางเลือก พบว่า ร้อยละ 80.1 เลือกยุติการตั้งครรภ์ มีเพียงร้อยละ 9.0 ที่เลือกตั้งครรภ์ต่อไป มีผู้ที่ยังลังเลกับทางเลือกร้อยละ 11.9 ผู้รับบริการทั้งหมดจะได้รับข้อมูล หรือ ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เป็นมิตรและปลอดภัยต่อไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2561(32 เดือน) สสส.ได้สนับสนุนให้มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาสายปรึกษา1663 ให้เข้าสู่ระบบบริการที่มีคุณภาพในหลักประกันสุขภาพ มีหน่วยงานส่งต่อตามทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรในระบบบริการสุขภาพ และพัฒนาการเวปไซต์ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องรอบด้านและระบบปรึกษาเบื้องต้นออนไลน์สำหรับวัยรุ่น รวมทั้งการเชื่อมต่อบริการ 1663กับจังหวัดบูรณาการการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นที่ สสส.ให้การสนับสนุนต่อไป