ท้องไม่พร้อม : กับการแจ้งเกิด

ไม่จำเป็นต้องลงชื่อบิดาเด็กในใบรับรองการเกิด
ในการออกใบรับรองการเกิดของทารกที่เกิดจากผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ที่คลอดเพียงลำพังโดยไม่มีคู่

ตามกฏหมายแล้ว

ทุกคนเกิดมาต้องมีแม่ โดยจะมีพ่อหรือไม่ก็ได้ มีจำนวนมากที่มีแต่แม่ แต่ไม่ปรากฏชื่อบิดาในใบเกิด.. ทั้งนี้การนำชื่อบุคคลอื่นที่มิใช่บิดามาใส่ในใบรับรองการเกิด ชื่อดังกล่าวจะปรากฏในสูติบัตร ซึ่งมีผลผูกพันธ์ทางกฏหมาย ที่ก่อปัญหาและความยุ่งยากในอนาคตของเด็กได้ เพราะก่อนบรรลุนิติภาวะ เด็กจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาเพื่อทำการใดๆ ตามกฏหมาย
ดังนั้น การแจ้งเกิด เมื่อท้องไม่พร้อมในกรณีที่คลอดเพียงลำพังโดยไม่มีคู่ ให้ยืนยันสิทธิการไม่ลงชื่อบิดา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า