การรับบริการคุมกำเนิดที่สถานบริการสุขภาพของรัฐและเอกชนและร้านขายยา

การรับบริการคุมกำเนิดที่สถานบริการสุขภาพของรัฐและเอกชน 

การรับบริการครั้งแรกของผู้ใช้บริการ จะได้รับบริการดังนี้

  • ลงทะเบียนและทำบัตรประจำตัวโรงพยาบาล
  • การซักประวัติและการคัดกรองเบื้องต้น
  • การให้การปรึกษาและการให้ความรู้วิธีการคุมกำเนิดชนิดต่างๆ
  • การตรวจร่างกายและการให้บริการคุมกำเนิดที่เลือกใช้ซึ่งควรเป็นวิธีที่ผุ้ใช้และคู่ได้ตัดสินใจร่วมกันอย่างเหมาะสมพร้อมข้อจำจัดของวิธีการคุมกำเนิดที่เลือก ตลอดจนความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบและวิธีแก้ไข
  • นัดหมายตรวจติดตามเพื่อสอบถามอาการข้างเคียงและอาการผิดปกติที่พบ และให้ความมั่นใจในการคุมกำเนิดแก่ผู้ใช้บริการและคู่

 

กรณีรับบริการที่ร้านขายยา

โดยทั่วไปร้านขายยาไม่มีขั้นตอนการให้บริการเหมือนสถานบริการสุขภาพของรัฐและเอกชน

โดยให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ การให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้มาใช้

ณ ขณะนั้น อย่างไรก็ตาม หากเป็นร้านที่มีเภสัชกรประจำ และได้พบกับเภสัชกรก็สามารถซักถาม

และขอคำแนะนำในการใช้ยาและเวชภัณฑ์คุมกำเนิดได้

 

คุมกำเนิดเพื่อป้องกันท้องไม่พร้อม