การดูแลหลังคลอดและการตัดสินใจทางเลือก

หลังคลอด
นอกจากการดูแลสุขภาพของผู้คลอดบุตรและทารกตามแนวทางการดูแลสุขภาพ ในกรณีที่การตั้งครรภ์ไม่พร้อม จำเป็นต้องได้รับการปรึกษาทางเลือกเพื่อพิจารณา ว่ามีความต้องการและมีศักยภาพในการเลี้ยงดูเองได้หรือไม่

ทางเลือกหลังคลอด แบ่งเป็นสองทางเลือกใหญ่ๆ คือ

  • การดูแลเอง ภายใต้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
  • ไม่ดูแลเอง หรือไม่สามารถดูแลเองได้ กรณีนี้อาจยกบุตรให้สถานสงเคราะห์ หรือ องค์กรเอกชนที่ดำเนินการหาครอบครัวบุญธรรมแก่เด็ก
ทั้งหมดก็เพื่อ…
ทำให้ผู้หญิงที่คลอดได้ทบทวนและเตรียมความพร้อม เพื่อการเลี้ยงดูในระยะยาว ภายใต้ข้อจำกัดในด้านต่างๆ ให้มีความชัดเจนต่อทางเลือกหลังคลอดว่าจะตัดสินใจในการเลี้ยงดูเองหรือการตัดสินใจยกบุตรรวมทั้งวิถีชีวิตทางเพศและการป้องกันท้องที่ไม่พร้อมในอนาคต ส่วนทารกเองจะได้มีการจัดการด้านการดูแลสุขภาพตามสภาวะร่างกายหลัง คลอด การได้รับน้ำนมแม่ วัคซีนครบตามกำหนดนัดหมาย และมีครอบครัวที่เลี้ยงดูในระยะยาว
ทางเลือกหลังคลอดเมื่อท้องไม่พร้อม